หนังสือ “60 พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์”

https://www.princess-it.org/wp-content/uploads/2023/05/20years-Thai-CERN-book-eng.pdf20years-Thai-CERN-book