TH  |  EN

ผลการดำเนินงานปี 2566 โครงการเพื่อการศึกษาและโครงการผู้ด้อยโอกาส

     วังสระปทุม กทม. วันที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 9:00 น .สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 ของคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

     สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งโครงการ เทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2538 และมีพระราชกระแสรับสั่งเปลี่ยนไปเป็นมูลนิธิในปี 2558 ทั้งนี้เพื่อ นำเทคโนโลยีสารสนเทศรวมทั้งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอื่นไปลดความเหลือมล้ำของสังคม กลุ่มเป้าหมายหลักประกอบด้วย  ผู้ด้อยโอกาสในสังคม 4 กลุ่มได้แก่ เด็กนักเรียนในชนบท ผู้พิการ เด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล ผู้ต้องขังและเยาวชนใน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

     การประชุมประจำปีครั้งที่ 2 นี้นอกเหนือจากคณะกรรมการและที่ปรึกษามูลนิธิฯ จำนวน 11 คนแล้ว ยังมีทั้ง ผู้บริหารและนักวิจัยไทยเข้าร่วมประชุมทั้งออนไซต์และออนไลน์อีก 67 คนรวมทั้งสิ้น 78 คน วาระการประชุมมีทั้งสิ้น 6 วาระ (ประกอบด้วยวาระย่อยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10 วาระ)
มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมถึงถึงความก้าวหน้าปี 2566 ตัวอย่างที่สำคัญ ได้แก่
     (1) การนำผลงานวิจัยเครื่องคอมพิวเตอร์3 มิติแบบลำรังสีทรงกรวยซึ่งวิจัยพัฒนาและสร้างขี้นในประเทศไทยเพื่อประโยชน์ใน การวางแผนผ่าตัดคนไข้ปากแหว่งเพดานโหว่ที่ “ศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะมูลนิธิเทคโนโลยีสารนเทศ ตามพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” และ “ศูนย์ตะวันฉาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น”
     (2) การติดตั้งและบำรุงรักษา ระบบผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์และระบบสื่อสารอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนการสอนแก่โรงเรียน ตชด. ในถิ่นทุรกันดารบริเวณ ใกล้ชายแดนเมียนมาร์ 23 แห่ง โรงเรียนเหล่านี้ไม่มีระบบไฟฟ้าสายส่งและอินเทอร์เน็ตที่คนในเมืองใหญ่คุ้นเคยเข้าถึงมาก่อนเลย หลายปีจนกระทั่งจนปัจจุบัน
     (3) การจัดหาน้ำบริโภคอุปโภคและการเกษตรสะอาดให้แก่โรงเรียนตชด.บ้านเทพภูเงิน อำเภอ น้ำโสม จังหวัดอุดรธานีและชุมชนใกล้เคียงที่ประสบปัญหาแหล่งน้ำดิบปนเปื้อนสารเคมีกำจัดวัชพืชตลอดจนการเริ่มก่อสร้าง ถนนและไฟฟ้าสายส่งให้เข้าถึงโรงเรียนและชุมชนอีกด้วย
     (4) การช่วยเหลือคนพิการ 24 คน หลายคนปราศจากแขนขาตั้งแต่ กำเนิดและไม่มีตอแขนที่จะต่อขาเทียมแขนเทียมได้ บางคนพิการรุนแรงปากเปิดไม่ได้ตั้งแต่กำเนิดต้องการแพทย์ที่ชำนาญพิเศษ ช่วยผ่าตัดแก้ไขเปิดปากเพื่อรับประทานอาหารเหมือนคนปกติ ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง ได้รับศึกษาให้สูงสุดเพื่อออกไป ประกอบอาชีพดูแลตนเองไม่เป็นภาระผู้อื่น นอกจากนี้ยังช่วยดูแลการทำมาหากินของครอบครัวอีกด้วย
     (5) การเรียนและ ฝีกโปรแกรมมิงบนบอร์ดคอมพิวเตอร์ชื่อ Kidbright วิจัยพัฒนาโดยคนไทยให้แก่นักเรียนในโรงเรียนชนบท สามเณรในโรงเรียน ปริยัติธรรม นักเรียนในโรงเรียนอิสลามตลอดจนนักเรียนในโรงเรียนคนพิการเพื่อทำโครงงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัวเช่น เครื่องเตือนอัคคีภัยน้ำท่วม เตือนภัยในการขับขี่จักรยานเป็นต้น
     (6) การใช้คอมพิวเตอร์สอนควบคู่กับการเล่นเกมให้แก่เด็กป่วย เรื้อรังในโรงพยาบาลไม่ให้เบื่อหน่ายและเมื่อหายป่วยแล้วก็กลับไปเรียนต่อในระบบปกติได้ ปัจุบันมีผู้ป่วยราว 50,000 คน

วาระDocumentsPresent
3.1.1 โครงการเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สามมิติแบบเคลื่อนย้ายได้ เพื่อพระราชทานให้ศูนย์ตะวันฉาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีDownloadDownload
3.1.2 โครงการศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่DownloadDownload
3.2. โครงการจัดการน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่โรงเรียน ตชด. บ้านเทพภูเงิน จ.อุดรธานี ตามพระราชดำริฯDownloadDownload
3.3 โครงการนำร่องการบริหารระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับชุมชนชายขอบ (ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา (กศน.), รร.ตชด. และ สพฐ.) ในพื้นที่โครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีDownloadDownload
3.4 โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ราชอาณาจักรกัมพูชาตามพระราชดำริฯDownloadDownload
3.5 โครงการพระราชทานความช่วยเหลือด้านปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ให้แก่โรงเรียนวัฒนธรรมหลัก ๖๗ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว)DownloadDownload
4.1 โครงการเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบท (ทสรช.) 
4.1.1.1 โครงการส่งเสริมการใช้ไอซีทีสร้างรายได้ในกลุ่มโรงเรียน ทสรช.DownloadDownload
4.1.1.2 โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์DownloadDownload
4.1.1.3 โครงการดิจิทัลและวิทยาศาสตร์เพื่อศึกษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นDownloadDownload
4.1.2 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมDownloadDownload
4.1.3 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามDownloadDownload
4.2  โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการ
4.2.1 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการ  (รายงานกรณีศึกษา )DownloadDownload
4.2.2 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาสำหรับคนพิการDownloadDownload
4.3 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาลDownloadDownload
4.4 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาผู้ต้องขังDownloadDownload
4.5 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคมุ้ครองเด็กและเยาวชนDownloadDownload