TH  |  EN

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา
ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xi’an Jiaotong University : XJTU)
สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2566
(ค.ศ. 2023) ระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ
 

ด้วยมหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xi’an Jiaotong University :XJTU) สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานแก่ บุคคลที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย ไปศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือการจัดการด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2566 (ค.ศ. 2023) หลักสูตรภาษาอังกฤษ จำนวน 3 ทุน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

• ทุนการศึกษา : ระดับปริญญาโท ระยะเวลา ไม่เกิน 2 ปี เป็นทุนการศึกษาของสภาทุนการศึกษาแห่งจีน (China Scholarship Council : CSC) ได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียน ค่าที่พักในมหาวิทยาลัย และค่าประกันสุขภาพ และมหาวิทยาลัยซีอานเจียวทงสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือน เดือนละ 3,000 หยวน *** ไม่มีข้อผูกพันการชดใช้ทุน ***
• จำนวนทุนการศึกษา : จำนวน 3 ทุน
• หมดเขตรับสมัคร : วันที่ 27 มกราคม 2566
• ประกาศรับสมัครดูได้ที่ : https://www.princess-it.org/th/scholarship/xjtu/
• สาขาที่เปิดรับสมัคร : ใน 9 สาขา ได้แก่
(1) Mechanical Engineering
(2) Power Engineering and Engineering Thermophysics
(3) Electronic Science and Technology
(4) Information and Communication Engineering
(5) Control Science and Engineering
(6) Computer Science and Technology
(7) Materials Science and Engineering
(8) Electrical Engineering
(9) Management Science and Engineering

ประกาศรับสมัคร

ใบสมัครคัดเลือก

ติดต่อสอบถามได้ที่ :
คุณเยาวลักษณ์ คนคล่อง 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
โทรศัพท์ 02 564 7000 ต่อ 81813 (เยาวลักษณ์)
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : yaowalak@nstda.or.th 


แผนการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา
ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (
Xi’an Jiaotong University) สาธารณรัฐประชาชนจีน

ประจำปีการศึกษา 2566 (ค.ศ. 2023) ระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ

 

ที่

แผนการดำเนินงาน

ระยะเวลา

1

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุน

สามารถดูรายละเอียดทางอินเทอร์เน็ต พร้อมทั้งสามารถพิมพ์แบบฟอร์มที่ใช้ในการสมัครคัดเลือกได้ที่ https://www.princess-it.org/th/scholarship/xjtu/

27 ธันวาคม 2565

ถึง 27 มกราคม 2566

2

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) (ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการมูลนิธิฯ) พิจารณาผู้สมัครจากใบสมัครในเบื้องต้นเพื่อคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑ์ของหลักสูตร

28 มกราคม 2566

ถึง 31 มกราคม 2566

3

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์
ทางเว็บไซต์ (https://www.princess-it.org/th/scholarship/xjtu/)

1 กุมภาพันธ์ 2566

4

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ  ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

4 กุมภาพันธ์ 2566

5

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน ทางเว็บไซต์ (https://www.princess-it.org/th/scholarship/xjtu/)

14 กุมภาพันธ์ 2566

6

ผู้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิได้รับทุน จะต้องส่งใบสมัครเพื่อเข้าศึกษาโดยสมัครผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ซีอานเจียวทง (ดูรายละเอียดได้ที่

https://sie.xjtu.edu.cn/en/2023master_en.pdf)

ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566

7

ผู้ได้รับทุนออกเดินทางเพื่อศึกษา ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง

ปลายเดือน สิงหาคม 2566