TH  |  EN

ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา
ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xi’an Jiaotong University : XJTU)
สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2567 (ค.ศ. 2024)
  

     ตามที่มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีได้มีประกาศลงวันที่ 19 ธันวาคม 2566 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xi’an Jiaotong University : XJTU) สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2567 (ค.ศ.2024) ระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ จำนวน 3 ทุน มีรายละเอียดทุนและเงื่อนไขการศึกษาตามเอกสารแนบท้ายประกาศ และรับสมัครถึงวันที่ 26 มกราคม 2567 นั้น 
     บัดนี้ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ได้พิจารณาแล้ว เพื่อประโยชน์สูงสุดตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิและมหาวิทยาลัย จึงเห็นควรให้ขยายเวลารับสมัครทุนดังกล่าวจนถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิสมัครจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครและให้ผู้สมัครส่งเอกสารการสมัครทั้งหมดไปที่มูลนิธิฯ ตามที่อยู่ที่ปรากฎในประกาศรับสมัครภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ทางไปรษเณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) โดยจะถือวันที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับเอกสารเป็นสำคัญ และหากผู้สมัครนำส่งเอกสารเอง จะถือวันที่งานสารบรรณของมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ประทับตรารับเอกสารเป็นสำคัญ มูลนิธิจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 และดำเนินการสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567

     • ทุนการศึกษา : ระดับปริญญาโท ระยะเวลา ไม่เกิน 2 ปี เป็นทุนการศึกษาของสภาทุนการศึกษาแห่งจีน (China Scholarship Council : CSC) ได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียน ค่าที่พักในมหาวิทยาลัย และค่าประกันสุขภาพ และมหาวิทยาลัยซีอานเจียวทงสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือน เดือนละ 3,000 หยวน *** ไม่มีข้อผูกพันการชดใช้ทุน ***
     • จำนวนทุนการศึกษา : จำนวน 3 ทุน
     • หมดเขตรับสมัคร : วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567
     • ประกาศรับสมัครดูได้ที่ : https://www.princess-it.org/th/scholarship/xjtu/
     • สาขาที่เปิดรับสมัคร : ใน 9 สาขา ได้แก่
       (1) Mechanical Engineering
       (2) Power Engineering and Engineering Thermophysics
       (3) Electronic Science and Technology
       (4) Information and Communication Engineering
       (5) Control Science and Engineering
       (6) Computer Science and Technology
       (7) Materials Science and Engineering
       (8) Electrical Engineering
       (9) Management Science and Engineering

   ประกาศรับสมัคร

   ใบสมัครคัดเลือก


แผนการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา
ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xi’an Jiaotong University) สาธารณรัฐประชาชนจีน
ประจำปีการศึกษา 2567 (ค.ศ. 2024) ระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ
(ฉบับแก้ไขตามประกาศมูลนิธิฯ ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2566
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง) 

ที่แผนการดำเนินงานระยะเวลา
1มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุน สามารถดูรายละเอียดทางอินเทอร์เน็ต พร้อมทั้งสามารถพิมพ์แบบฟอร์มที่ใช้ในการสมัครคัดเลือกได้ที่ https://www.princess-it.org/scholarship/xjtu/

วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566 –

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567

2มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) (ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการมูลนิธิฯ) พิจารณาผู้สมัครจาก ใบสมัครในเบื้องต้นเพื่อคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑ์ของหลักสูตร

วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567

วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567

3มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ ทางเว็บไซต์ https://www.princess-it.org/scholarship/xjtu/วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567
4คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ  ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567
5มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน ทางเว็บไซต์ https://www.princess-it.org/scholarship/xjtu/วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567
6

ผู้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิได้รับทุน จะต้องส่งใบสมัครเพื่อเข้าศึกษาโดยสมัครผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (ดูรายละเอียดได้ที่

https://sie.xjtu.edu.cn/en/2024scholor_en.pdf)

ภายในวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567
7ผู้ได้รับทุนออกเดินทางเพื่อศึกษา ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทงปลายเดือนสิงหาคม 2567

ติดต่อสอบถามได้ที่ :
คุณเยาวลักษณ์ คนคล่อง 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
โทรศัพท์ 02 564 7000 ต่อ 81813 (เยาวลักษณ์)
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : yaowalak@nstda.or.th