TH  |  EN

โครงการความร่วมมือไทย – สภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน ตามพระราชดำริฯ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงมีพระราชดำริให้ศึกษาแนวทางความร่วมมือ
เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทยกับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศ โดยขยายความสัมพันธ์ทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยที่ยังมีความขาดแคลนอยู่

หน่วยงานร่วมดำเนินการ

สำนักงาน ก.พ. ได้สนองพระราชดำริเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างประเทศทั้งสองโดยจัดให้มีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือฯ ดังกล่าวระหว่างสำนักงานก.พ.และ Graduate University of the Chinese Academy of Sciences (GUCAS) (ในปี พ.ศ. 2552 กูแคสได้เปลี่ยนชื่อเป็นยูแคส (UCAS : University of Chinese Academy of Sciences))

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยือน University of Chinese Academy of Sciences (UCAS) ครั้งแรกในปี พ.ศ.2548 และทรงประทับเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ (MoU) ระหว่างสำนักงาน ก.พ. และ UCAS จำนวน 3 ครั้ง ในปี พ.ศ. 2551, 2554 และ 2557 โดยมีสาระความร่วมมือคือ

 1. ทั้งสองฝ่ายจะสนับสนุนให้มีการส่งบุคคลไปศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สถาบันการศึกษาในสังกัด UCAS จากฝ่ายไทยไม่เกินปีละ 10 ทุน โดยทั้งสองฝ่ายจะแบ่งกันออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการไปศึกษาฝ่ายละครึ่ง
 2. ทั้งสองฝ่ายจะสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนด้านการวิจัย และบุคลากรทางด้านการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 3. ทั้งสองฝ่ายจะผลัดกันเป็นเจ้าภาพการประชุมผู้รับผิดชอบโครงการ เพื่อร่วมกันติดตามการดำเนินงานและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินการตามบันทึกความเข้าใจ
  1. กรณีผู้ได้รับทุนเป็นข้าราชการพลเรือนหรือพนักงานของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ให้ปฏิบัติราชการ/ปฏิบัติงานของทางราชการชดใช้ทุน ณ ส่วนราชการ/หน่วยงานที่เป็นต้นสังกัด
  2. กรณีผู้ได้รับทุนไม่ได้เป็นข้าราชการพลเรือนหรือพนักงานของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐตามข้อ 1 จะจัดสรรให้ปฏิบัติราชการชดใช้ทุนในส่วนราชการที่เป็นกระทรวง กรมฝ่ายพลเรือน หน่วยงานของรัฐ หรือสถาบันอุดมศึกษาของรัฐตามความเหมาะสม
  3. ทุนบุคคลทั่วไป  จำนวน 3 ทุน
  4. ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ จำนวน 2 ทุน

การสนับสนุนบุคคลไปศึกษาระดับปริญญโท-ปริญญาเอก ณ UCAS

สำนักงาน ก.พ.ทำความร่วมมือกับ UCASที่จะสนับสนุนบุคคลไปศึกษาระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ UCAS

(1) เงื่อนไขการรับทุน

1.  กรณีผู้ได้รับทุนเป็นข้าราชการพลเรือนหรือพนักงานของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ให้ปฏิบัติราชการ/ปฏิบัติงานของทางราชการชดใช้ทุน ณ ส่วนราชการ/หน่วยงานที่เป็นต้นสังกัด
2.  กรณีผู้ได้รับทุนไม่ได้เป็นข้าราชการพลเรือนหรือพนักงานของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐตามข้อ 1 จะจัดสรรให้ปฏิบัติราชการชดใช้ทุนในส่วนราชการที่เป็นกระทรวง กรมฝ่ายพลเรือน หน่วยงานของรัฐ หรือสถาบันอุดมศึกษาของรัฐตามความเหมาะสม

(2) จำนวนทุนที่จัดสรร 5 ทุน แบ่งเป็น

 1. ทุนบุคคลทั่วไป  จำนวน 3 ทุน
 2. ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ จำนวน 2 ทุน

(3) สาขาวิชาที่กำหนดให้ศึกษา เน้นสาขาที่มีบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding) ระหว่างสถาบันวิจัยของไทยและสถาบันวิจัยของ Chinese Academy of Sciences ได้แก่ การสำรวจระยะไกล (Remote Sensing) หรือ Space Technology หรือฟิสิกส์
เครื่องเร่งอนุภาคและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับแสงซินโครตรอน (Accelerator Physics and Synchrotron Technology) หรือ การประมวลภาษาธรรมชาติและการแปลภาษาด้วยคอมพิวเตอร์ (Natural Language Processing, Machine Translation) หรือ หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Robot Automation) หรือ ระบบจำลองน้ำสำหรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Hydrological Model for Climate Change) หรือ ดาราศาสตร์(Astronomy) หรือ Astrophysics

ความร่วมมือของสถาบันวิจัย-สถาบันการศึกษาไทยกับ CAS

ในการสร้างความสัมพันธ์ไทยและจีน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีสถาบันวิจัย-สถาบันการศึกษาของไทยทำความร่วมมือกับสถาบันวิจัยของ CAS
ในด้านการพัฒนาบุคลากร แลกเปลี่ยนนักวิจัย องค์ความรู้ ตลอดจนร่วมกันดำเนินโครงการการวิจัยร่วมกัน

หน่วยงานที่เข้าร่วมดำเนินการ ประกอบด้วย