TH  |  EN

การประชุมไทย – ลาว ครั้งที่ 3

 

วันที่  23 กรกฎาคม 2559

สถานที่ ณ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย

วัตถุประสงค์

เพื่อสรุปแผนและงบประมาณการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์

หัวข้อการประชุม

          1. แบบอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และแนวทางการก่อสร้างอาคารวิทยาศาสตร์

         2. การกำจัดกากของเสียจากอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

         3. การดำเนินการเรื่องครุภัณฑ์ภายในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

รายชื่อผู้ร่วมประชุมฝ่ายไทย

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ

         1.ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิฯ ที่ปรึกษาอาวุโส (สวทช.)

         2.ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิฯ รองผู้อำนวยการ สวทช.

         3. นางสาวธัญญ์ณัช บุษบงค์ เลขานุการโครงการฯ

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.)

         1. นางสุพร ตรีนรินทร์ ผอ.กองประสานงานโครงการพื้นที่ (กปร.)

         2. นางสาวจินจะนะ แก้วไทรแย้ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

กรมชลประทานอุดรธานี สำนักชลประทานที่ 5

         1. นายวิชัย จาตุรงค์กร ผอ. คป.หนองคาย และ รษก. คป.อุดรธานี

         2. นายเจษฎา ตงศิริ หัวหน้าฝ่ายออกแบบ

         3. นายทินกร แสงอาวุธ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม คป.อุดรธานี

         4. นายชาคริตฬ์ ไม้พันธุ์ วิศวกรชลประทาน ชนก.

         5. นางรัตนชัย โพธิชำนาญ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

         ดร.นัฏฐพร รุจิขจร นักวิชาการฝ่ายพัฒนาวิชาชีพครู

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ เวียงจันทน์

         คุณยุวดี เมฆศิริวิชช์ เลขานุการฯ

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร

         1. นายชัยรัตน์ หลายวัชระกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน

         2. นายสุทัศน์ จิประพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน

         3. นายจตุพร นามบุปผา ครู รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

โรงเรียนหลัก 67 (สปป. ลาว)

         1. อาจารย์บุนถอง หลวงนิกอน รองอำนวยการ

         2. อาจารย์เหลียนวิไซ ลัดตะนะวง หัวหน้าแผนกศึกษา