TH  |  EN

ความร่วมมือไทย GSI/FAIR ตามพระราชดำริ

    ความร่วมมือไทย GSI/FAIRเป็นโครงการความร่วมมือตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีร่วมกับสถาบันวิจัยไอออนหนักเฮล์มโฮลทซ์จีเอสไอ (GSI Helmholtz Center for Heavy Ion Research) เป็นหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นเพื่อวิจัยด้านไอออนหนัก ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองดาร์มสตัดท์ ประเทศสหพันธ์ สาธารณรัฐเยอรมนี ก่อตั้งเมื่อราว ค.ศ. 1969 สำหรับเป็นสมาคมวิจัยไอออนหนัก (Society for Heavy Ion Research) เรียกย่อๆว่า GSI (Gesellschaft für Schwerionenforschung) เพื่อวิจัยด้วยเครื่องเร่งอนุภาคไอออนหนัก ซึ่งนับเป็นศูนย์วิจัยสำคัญในรัฐเฮ็สเซ่น (Hessen) ต่อมาได้เปลี่ยนมาเป็นชื่อปัจจุบันในฐานะสมาชิกของเฮล์มโฮลทซ์ อ่านต่อ

โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนของสถาบันวิจัยไอออนหนักจีเอสไอ (GSI)

 โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนของสถาบันวิจัยไอออนหนักจีเอสไอ (HGS-HIRe Summer Student Program at GSI) เป็นโครงการที่จัดขึ้นโดย ความร่วมมือของ Helmholtz Graduate School for Hadron and Ion Research และสถาบันวิจัยไอออนหนักจีเอสไอ (GSI Helmholtz Centre for Heavy Ion Research: GSI) ซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาสาขาฟิสิกส์และสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติที่เกี่ยวข้องจากยุโรป และประเทศที่มีความร่วมมือกับ GSI ได้เข้าร่วมในโปรแกรมดังกล่าวในช่วงฤดูร้อนของปี (Website : https://hgs-hire.de/summer-program/)
    สถาบันวิจัยไอออนหนักจีเอสไอ (GSI Helmholtz Centre for Heavy Ion Research: GSI) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ได้ทูลเกล้าฯ ถวายทุนแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานแก่นักศึกษาสาขาฟิสิกส์ให้เข้าร่วมโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อน “HGS-HIRe Summer Student Program at GSI” ณ เมืองดาร์มสตัดท์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จำนวน ๒ คนต่อปี ทั้งนี้ คณะทำงานโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์น เดซี และสถาบันวิจัยไอออนหนักจีเอสไอ ดำเนินการประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโปรแกรมภาคฤดูร้อน GSI ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในเบื้องต้น แล้วนำความขึ้นกราบบังคมทูลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชวินิจฉัยคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโปรแกรมดังกล่าว เป็นขั้นตอนสุดท้าย
    เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นปีแรก ทาง GSI ทูลเกล้าฯ ถวายทุนโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อน จำนวน 2 ทุน โดย GSI จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือน และที่พักในช่วงที่นักศึกษาทำงานอยู่ที่ GSI ส่วนประเทศไทย โดยโครงการความร่วมมือไทย-เซิร์นตามพระราชดำริฯ จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ ค่าเบี้ยเลี้ยงเสริมจากที่ GSI สนับสนุน และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โดยคุณสมบัตินักศึกษาที่จะเข้าร่วมโครงการคือ กำลังศึกษาในชั้นปีที่ 3-4 ของการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือกำลังศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาที่เกี่ยวข้อง เคยผ่านการศึกษาวิชาฟิสิกส์นิวเคลียร์ (nuclear physics) ฟิสิกส์พลังงานสูง (high energy physics) หรือฟิสิกส์อะตอม (atomic physics) ทั้งนี้ จีเอสไอขอให้นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกส่งใบสมัครไปยังจีเอสไอ ภายในกลางเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี และเข้าร่วมโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อน ในช่วงเดือนช่วงเดือนมิถุนายน – กันยายน ในแต่ละปี (8 สัปดาห์)

คุณสมบัติผู้สมัคร :
   1. สัญชาติไทย
   2. เป็นนิสิต/นักศึกษาที่กำลังศึกษาในชั้นปีที่ 3-4 ระดับปริญญาตรี หรือกำลังศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาที่เกี่ยวข้อง
   3. อายุไม่เกิน 25 ปี ณ วันที่ปิดรับสมัคร
   4. เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.25
   5. กำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชาฟิสิกส์ และมีความรู้ หรือเคยได้ศึกษาในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งต่อไปนี้ (1) Nuclear Physics (2) High Energy Physics (3) Atomic Physics หรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง และมีผลการเรียนในวิชาที่เกี่ยวข้องอยู่ในระดับดี
   6. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี-ดีมาก
   7. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดโครงการ

กำหนดการ
   • เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ –  15 พฤศจิกายน ในแต่ละปี
   • สอบสัมภาษณ์ ช่วงเดือนพฤศจิกายน ในแต่ละปี
   • ประกาศผล ช่วงเดือนธันวาคม ในแต่ละปี(หลังจากการประกาศผลแล้ว นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก จะต้องดำเนินการสมัครทางออนไลน์ตามแนวทางที่ GSI กำหนด ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ในแต่ละปี)
   • เข้าร่วมอบรมก่อนการเดินทาง เมษายน – พฤษภาคม ในแต่ละปี
   • การเข้าร่วมโปรแกรมภาคฤดูร้อน ช่วงเดือนมิถุนายน – กันยายน ในแต่ละปี (8 สัปดาห์)
   • นำเสนอการเข้าร่วมโปรแกรมฯ ช่วงเดือนตุลาคม ในแต่ละปี

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อน GSI
   นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก (รวมประมาณ 30 คน) แต่ละคนจะได้เข้าร่วมกลุ่มวิจัยกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งของ GSI และทำโครงการวิจัยย่อยๆ ระหว่างการเข้าร่วมโครงการ รวมทั้งยังได้รับฟังการบรรยายเพื่อให้นักศึกษาได้รู้จัก การวิจัยสาขาต่างๆ ใน GSI นอกจากนี้โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนที่ GSI ยังมี หลักสูตรการสอนเกี่ยวกับ Soft Skill เบื้องต้นอีกด้วย นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ จะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำวัน และค่าใช้จ่ายในการเดินทางทั้งหมด รวมทั้งที่พักในโรงแรมใกล้กับศูนย์วิจัย GSI  https://hgs-hire.de/summer-program

กิจกรรม

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อน ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อน ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

อ่านต่อ »

นักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทุนเข้าร่วมโครงการภาคฤดูร้อนของสถาบันจีเอสไอ/แฟร์ (GSI/FAIR) ประจำปี 2562 เข้าเฝ้า ฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กราบถวายบังคมลา เพื่อเดินทางไปเข้าร่วมโครงการฯ

อ่านต่อ »

ทำเนียบนักศึกษาที่ได้รับทุนเข้าร่วมโปรแกรมฤดูร้อน GSI/FAIR

รายงานการเข้าร่วมโปรแกรมภาคฤดูร้อน

หน่วยงานความร่วมมือ