TH  |  EN

กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
นำคณะกรรมการมูลนิธิฯ คณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาฯ
ผู้บริหารและข้าราชการสำนักงาน ก.พ.
นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาพระราชทาน และนักเรียนทุนรัฐบาลไปศึกษา
ณ มหาวิทยาลัยของสภาวิทยาศาสตร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (UCAS)
เข้าเฝ้าฯ ในโอกาสที่นักศึกษากราบถวายบังคมลาก่อนออกเดินทางไปศึกษา

            วันเสาร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๓๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำคณะกรรมการมูลนิธิฯ คณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาฯ ผู้บริหารและข้าราชการสำนักงาน ก.พ. นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาพระราชทาน และนักเรียนทุนรัฐบาล ไปศึกษา
ณ มหาวิทยาลัยของสภาวิทยาศาสตร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (UCAS) เข้าเฝ้าฯ ในโอกาสที่นักศึกษากราบถวายบังคมลาก่อนออกเดินทางไปศึกษา

            ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จนถึงปัจจุบัน มหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศหลายแห่งได้ทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานให้แก่บุคคลไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในการดำเนินงานเพื่อคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นผู้รับทุน มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดำเนินการเพื่อคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และ
ขอพระราชทานพระราชวินิจฉัยจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

            ในปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ค.ศ. ๒๐๒๓) มีนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาพระราชทาน ไปศึกษาที่มหาวิทยาลัย/สถาบัน
ในต่างประเทศดังกล่าว  จำนวน ๑๐ คน ดังนี้ (๑) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์ ระดับปริญญาเอก จำนวน ๓ คน (๒) มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง ระดับปริญญาโท จำนวน ๒ คน (๓) มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน ระดับปริญญาโท จำนวน ๒ คน และ (๔) สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว ระดับปริญญาโท จำนวน ๓ คน

            นอกจากนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงพระราชดำริให้ประเทศไทยมีความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาธารณรัฐประชาชนจีน สำนักงาน ก.พ. และ มหาวิทยาลัยของสภาวิทยาศาสตร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (UCAS) ได้มีการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ มีการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ UCAS สาธารณรัฐประชาชนจีน ในปี ๒๕๖๖ มีผู้ได้รับทุนจำนวน ๒ คน

            สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้ มูลนิธิฯ นำนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาพระราชทาน และนักเรียนทุนรัฐบาล ไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยของสภาวิทยาศาสตร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (UCAS) รวมจำนวน ๑๒ คน เข้าเฝ้าฯ ในโอกาสที่นักศึกษากราบถวายบังคมลาก่อนออกเดินทางไปศึกษา