TH  |  EN

นำนักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาเฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อ 2565

     วันพฤหัสบดีที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิฯ นำนักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาเฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง สาธารณรัฐประชาชนจีน มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน สาธารณรัฐไอร์แลนด์ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว สหพันธรัฐรัสเซีย พร้อมด้วยนักเรียนทุนรัฐบาลที่จะไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยของสภาวิทยาศาสตร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และมหาวิทยาลัยซุงกุนกวาน สาธารณรัฐเกาหลี ในโอกาสนี้ คณะกรรมการมูลนิธิฯ ผู้บริหาร สำนักงาน ก.พ. และคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษา ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย ในปีการศึกษา ๒๕๖๔-๒๕๖๕ มีนักศึกษาได้รับพระราชทานทุนการศึกษา ไปศึกษาในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยต่างประเทศ ดังนี้

ทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์
    • นายเจตณัฐ เดชปัญญาวัฒน์
    • นางสาวพรสรวง วิวัฒนากุล

ทุนมหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง
    • นายธนพงศ์ งานรุ่งเรือง
    • นางสาวลลิล ตันประเสริฐ
    • นางสาวณัฏฐณิชา บุญเลิศ

ทุนมหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน
    • นางสาววารีนันท์ ลีลาสุขสันต์
    • นายอามีน กูลิสทาน

ทุนสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว
    • นายอานนท์ มั่นคง

ทุนรัฐบาล กับ มหาวิทยาลัยแห่งสภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน
    • นายธรรมรส ปั้นทองสุข
    • นายชัยยุทธ์ ปรีชา
    • นางสาวสุภัทรา กิติคุณ
    • นางสาวเกวลี นิลกำแหง

ทุนรัฐบาล กับ มหาวิทยาลัยซุงกุนกวานแห่งสาธารณรัฐเกาหลี
    • นายชินธันย์ ปิ่นมิ่ง