คณะกรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ

<<back

  • ถวายรายงาน ประจำปี

เมื่อ : พ.ศ.2565
สถานที่ : ณ วังสระปทุม
ที่มา : สำนักพระราชวัง

ภาพถ่ายคณะกรรมการถวายรายงานประจำปี

เมื่อ : พ.ศ.2564
สถานที่ : ณ วังสระปทุม
ที่มา : สำนักพระราชวัง

ภาพถ่ายคณะกรรมการถวายรายงานประจำปี

ภาพถวายรายงาน 3 มค 61

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯ
๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา

11 กุมภาพันธ์ 2558

18 กุมภาพันธ์ 2557

15 กุมภาพันธ์ 2556

26 กุมภาพันธ์ 2555