ที่มาโครงการ

โครงการจดหมายเหตุดิจิทัลพหุสัมพันธ์คนกับไก่ หนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเจ้าชายอากิณิโนโนมิยา ฟูมิฮิโตะ แห่งประเทศญี่ปุ่น ภายใต้พระราชูปถัมภ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วัตถุประสงค์

เพื่ออนุรักษ์เอกสารต่างๆ ในโครงการพหุสัมพันธ์ระหว่างคนกับไก่ ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเจ้าชายอากิณิโนโนมิยา ฟูมิฮิโตะ แห่งประเทศญี่ปุ่น ภายใต้พระราชูปถัมภ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1) มีระบบคลังจดหมายเหตุดิจิทัลพหุสัมพันธ์คนกับไก่
2) มีระบบจัดเก็บเอกสารและวัตถุจดหมายเหตุที่สามารถระบุแหล่งจัดเก็บและนำมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ