ผู้บริหารหน่วยงานเข้าเฝ้าฯ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายเงินสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ/ อื่นๆ

เมื่อ : 24 สิงหาคม 2565
สถานที่ : ณ วังสระปทุม
ที่มา : สำนักพระราชวัง

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม ราชกุมารี และคณะ นำ คณะกรรมการมูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และเครือข่าย พร้อมด้วยพระภิกษุ และคณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้า และเฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้

๑. พระครูปลัดวรศักดิ์ เพชรเกิด (รุจิธมฺโม) ที่ปรึกษาศูนย์ปันน้ำใจสาธุ มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือในพระบรมราชินูปถัมภ์ และคณะ เฝ้า และเฝ้าทูลละอองพระบาท ถวาย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

๒. นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รองประธานกรรมการมูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

๓. นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

๔. นายชัยสิทธิ์ ลูกรัก กรรมการบริหารมูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

๕. พลเรือตรี อานัน นิ่มนวล ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

๖. คุณหญิงโรส บริบาลบุรีภัณฑ์ ที่ปรึกษาประธานมูลนิธิชีวิติใหม่ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สนับสนุน การดำเนินกิจกรรมของมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

๗. พลเรือตรีหญิง อำไพวัลย์ สวยสม ประธานศูนย์ปันน้ำใจสาธุ มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือในพระบรมราชินูปถัมภ์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

๘. นายแพทย์ปราโมทย์ ชูดำ ประธานชมรมจิตอาสาราชประชาสมาสัยจังหวัดระยอง และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

๙. นางณัฏฐ์ชุภา แสงจันทร์พงษ์ จิตอาสาราชประชาสมาสัย จังหวัดระยอง และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

๑๐. นางกนกกร ใช้ธูปทอง ประธานหมู่บ้านโชคชัย ๔ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

๑๑. นางสุพัตรา เผือกประพันธุ์ ผู้จัดการห้างทองสุพัตรา จังหวัดชลบุรี และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

๑๒. นายเรืองฤทธิ์ มณีพันธุ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง จังหวัดชลบุรี และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อ : ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓
สถานที่ : ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
ที่มา : มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี


ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำคณะกรรมการมูลนิธิฯ และผู้บริหารหน่วยงานที่สนับสนุนงบประมาณในดำเนินงานโครงการภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทั้งผู้แทนคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐ น. ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา

โดยในปี พ.ศ.๒๕๖๒ และ ๒๕๖๓ มีหน่วยงานทูลเกล้าฯ ถวายเงินสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ จำนวน ๕ หน่วยงาน ดังนี้

๑. มูลนิธิทุนท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ สนับสนุนงบประมาณ เป็นเงินรวม ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบแปดล้านบาทถ้วน) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานฯ จำนวน ๒ โครงการ คือ โครงการขาเทียมเพื่อชีวิตอุทิศถวายพ่อแห่งแผ่นดิน เป็นเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน) และโครงการศูนย์แก้ไขความพิการทางใบหน้าและกะโหลกศีรษะ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน)

๒. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานโครงการไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับชุมชน ชายขอบในพื้นที่โครงการตามพระราชดำริฯ : ขยายผล ๒ แห่ง เป็นเงิน ๓,๙๘๗,๕๐๐ บาท (สามล้านเก้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๓. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สนับสนุนงบประมาณในการจัดทำบทความสารคดีพิเศษ ๒๐ ปี ความสัมพันธ์ ไทย-เซิร์น ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท (หกแสนบาทถ้วน)

๔. บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนงบประมาณในการจัดทำบทความสารคดีพิเศษ ๒๐ ปี ความสัมพันธ์ไทย-เซิร์น ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท (หกแสนบาทถ้วน)

๕. มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานโครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์และสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาบาลี เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

เมื่อ : วันที่ที่ 22 มิถุนายน 2563
สถานที่ : ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดาา
ที่มา : มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ คณะผู้บริหารสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

เมื่อ : วันที่ 22 มิถุนายน 2563
สถานที่ : ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
ที่มา : มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี , คณะผู้บริหารธนาคารกรุงไทย กำจัด (มหาชน)และคณะผู้บริหารสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์