TH  |  EN

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาเด็ก
และเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

     โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนดำเนินโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่พัฒนาเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ด้านมัลติมีเดียให้แก่เยาวชนจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชล จากเดิมจำนวน 5 แห่ง  คือ 1. ศูนย์ฝึกฯ บ้านกาญจนาภิเษก จ.นครปฐม 2. ศูนย์ฝึกฯ บ้านกรุณา จ.สมุทรปราการ 3. ศูนย์ฝึกฯ บ้านอุเบกขา จ.นครปฐม 4. ศูนย์ฝึกฯ บ้านปรานี จ.นครปฐม และ 5. ศูนย์ฝึกฯ บ้านบึง จ.ชลบุรี 

            ปัจจุบันมีศูนย์ฝึกฯและสถานพินิจที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 10 แห่ง รวมทั้งสิ้น 15 แห่ง ดังนี้ 1. ศูนย์ฝึกและอบรมฯ บ้านกรุณา 2. ศูนย์ฝึกและอบรมฯ บ้านมุทิตา 3. ศูนย์ฝึกและอบรมฯ บ้านอุเบกขา 4. ศูนย์ฝึกและอบรมฯ สิรินธร 5. ศูนย์ฝึกและอบรมฯ บ้านปรานี 6. ศูนย์ฝึกและอบรมฯ บ้านบึง 7. ศูนย์ฝึกและอบรมฯ บ้านกาญจนาภิเษก 8. ศูนย์ฝึกและอบรมฯ เขต 2 ราชบุรี 9. ศูนย์ฝึกและอบรมฯ เขต 4 ขอนแก่น 10. ศูนย์ฝึกและอบรมฯ เขต 6 นครสวรรค์ 11. ศูนย์ฝึกและอบรมฯ เขต 7 เชียงใหม่ 12. ศูนย์ฝึกและอบรมฯ เขต 8 สุราษฎร์ธานี 13. ศูนย์ฝึกและอบรมฯ เขต 11 ลพบุรี 14. สถานพินิจฯ จังหวัดนนทบุรี 15. สถานพินิจฯ จังหวัดราชบุรี 

 กิจกรรมของศูยน์ฝึกและสถานพินิจ

            ผลงานศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้างบึง เช่น วาดภาพการ์ตูน สกรีนเสื้อ สกรีนกระเป๋า โปสการ์ด วาดการ์ตูนออกแบบจัดทำ สคส ให้ศูนย์ฝึกฯ ทั่วประเทศ บอร์ดกิจกรรม, โปสเตอร์ณรงค์งดสูบบุหรี่ และนอกจากนนี้ยังจัดทำโครงการเพื่อนสอนเพื่อน (เยาวชนแกนนำไอทีสอนเยาวชนสถานพินิจอื่นๆ)

            ผลงานศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกาญจนาภิเษก เช่น การถ่ายภาพ การทำ Stop Motion เกิดผลงานเยาวชล ได้แก่ ออกแบบโปสเตอร์ จดหมายข่าว Stop Motion สื่อสร้างสรรค์/ส่งประกวด จัดบริการถ่ายภาพ ทำโปสการ์ด/เข็มกลัดที่ระลึก ในกิจกรรมวันสันติภาพ และส่งเสริมเยาวชนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเวทีระดับประเทศ

            ผลงานศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา เช่น โปสการ์ด จดหมายข่าว แผ่นพับ การวาดการ์ตูน การทำ Stop Motion 

            ผลงานศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี เช่น วาดตัวการ์ตูน กระดาษเขียนจดหมาย ที่คั่นหนังสือ โปสการ์ด สกรีนเสื้อ และยังทำกิจกรรมแะเทศกาลต่างๆ ของภายในและภายนอกศูนย์ฝึก อาทิ การ์ดการละเล่นขอไทย ที่คั่นหนังสือ นิทาน Persentation ของเยาวชนในโอกาสที่ปล่อยตัว