TH  |  EN

โครงการความสัมพันธ์ไทย – เดซี ตามพระราชดำริฯ

      สถาบันเดซี (DESY: Deutsches Elektronen-Synchrotron หรือ “German Electron Synchrotron”) ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2502 มีที่ตั้งอยู่ ณ เมืองฮัมบูร์ก (Hamburg) และเมืองซอยเธน (Zeuthen) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สถาบันเดซีเป็นหนึ่งในบรรดาห้องปฏิบัติการชั้นนำของโลกด้านฟิสิกส์ของอนุภาคมูลฐานและงานวิจัยที่ใช้แสงซินโครตรอน มีบุคลากรราว 2,000 คน เป็นนักวิทยาศาสตร์ราว 600 คน งบประมาณปีละ 192 ล้านยูโร (ราว 7,067 ล้านบาท) ซึ่งเป็นงบประมาณ 170 ล้านยูโร (ราว 6,400 ล้านบาท) สำหรับฮัมบูร์ก และ 19 ล้านยูโร (ราว 700 ล้านบาท) สำหรับซอยเธน โดยงบประมาณได้รับจากกระทรวงศึกษาธิการและวิจัยของรัฐบาลกลางเป็นสำคัญ โดยมี 10% จากรัฐฮัมบูร์กและแบรนเด็นเบิร์ก อ่านต่อ

กิจกรรม

แนะนำกิจกรรมนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี

หน่วยงานความร่วมมือ