TH  |  EN

โครงการบ่มเพาะเยาวชนในชนบทเป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ด้านนวัตกรรมอาหาร

         มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี)ร่วมดำเนินงาน “โครงการบ่มเพาะเยาวชนในชนบทเป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ด้านนวัตกรรมอาหาร” โดยจะต่อยอด การพัฒนาครูและเยาวชนในชนบท ที่มีพื้นฐานด้านอีคอมเมิร์ซ รวมถึงเยาวชนที่ได้รับการพัฒนาเรื่องสะเต็มศึกษาแล้ว ให้มีความรู้และความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตลอดจนความรู้ทางธุรกิจ เพื่อนำมาบูรณาการสร้างเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค สร้างนวัตกรรมที่พัฒนาต่อยอดจาก ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนวัตกรรมมาผลิตเป็นสินค้าของโรงเรียน ตลอดจนมีโอกาส เข้าร่วมเวทีแข่งขันด้านอาหาร ด้านการเป็นผู้ประกอบการ และสามารถใช้ผลงานที่ทำ เป็น Portfolio ในการสมัคร เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาด้าน Food Science / Food Technology / Food Engineering ด้วยรอบ Portfolio หรือโควตาพิเศษ โดย สวทช. จะทำงานร่วมกับพันธมิตร เช่น มหาวิทยาลัยเครือข่ายของ Food Innopolis และภาคเอกชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาเยาวชนในชนบท และบ่มเพาะเยาวชนให้มีความสามารถและทักษะที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาประเทศต่อไป

      มีวัตถุประสงค์เพื่อ
         1. พัฒนาครูและนักเรียนให้มีความรู้ด้านนวัตกรรมอาหารและการเป็นผู้ประกอบการ โดยใช้กระบวนการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม หรือ กระบวนการสะเต็มศึกษา
         2. ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหาร และ/หรือ ต่อยอดนวัตกรรมอาหาร จากภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการสะเต็มศึกษา และส่งเสริมให้โรงเรียนนำนวัตกรรมดังกล่าวมาผลิตเป็นสินค้าของโรงเรียนจำหน่ายผ่านช่องทางอีคอมเมิร์ซ
         3. ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนที่เข้าโครงการฯ เข้าร่วมเวทีการแข่งขันด้านการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) ต่างๆ อาทิ โครงการ Thailand Innovation Awards (จัดโดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ) โครงการ Food Innopolis Innovation Contest (จัดโดย สวทช.) โครงการ Krungthai Young Enterprise Awards (จัดโดย ธนาคารกรุงไทย) เพื่อส่งเสริมเกิดการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง
         4. ส่งเสริมให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการที่มีผลงานการประกวดในเวทีต่างๆ ได้นำผลงานไปใช้ประกอบการสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยด้าน Food Science / Food Technology / Food Engineering ด้วยรอบ Portfolio หรือโควตาพิเศษ

กิจกรรม

อบรมออนไลน์