TH  |  EN

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
โครงการบ่มเพาะเยาวชนในชนบทให้เป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ด้านนวัตกรรมอาหาร (รุ่นที่ 5 ประจำปี 2567)
ระหว่างวันที่ 7 – 9 กุมภาพันธ์ 2567
ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

ลำดับชื่อ – สกุลหน่วยงานจังหวัดตำแหน่งเคยหรือไม่เคยเข้าร่วมโครงการ
1นายไพศาล  จั่นพาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48จันทบุรีชีววิทยาไม่เคย
2นางสาวสิดารัตน์  เกษะโกมลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48จันทบุรีคหกรรมไม่เคย
3นายปัญญพัฒน์ พวงมาลัยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48จันทบุรีม.5ไม่เคย
4นางสาวสุภาวดี ฮวบนรินทร์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48จันทบุรีม.5ไม่เคย
5นางสาวสุภัสสร สร้อยสนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48จันทบุรีม.5ไม่เคย
6นางอรอุมา อัญชลีสถาพรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตกาญจนบุรีเคมีเคย
7นางสาวฐิติพร  แซ่เฮ่อโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตกาญจนบุรีคหกรรมไม่เคย
8นางสาวอรทัย ตันแย้มแก้วโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตกาญจนบุรีม.4ไม่เคย
9นางสาวกชมน หงษ์รัตนอุดรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตกาญจนบุรีม.4ไม่เคย
10นางสาวสุวพิชชา นุรักษ์โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตกาญจนบุรีม.4ไม่เคย
11นางสาววัชราภรณ์ แดงอาจโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54อำนาจเจริญเคมีไม่เคย
12นายประจันตวรรณ มณีตระกูลทองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54อำนาจเจริญการงานอาชีพไม่เคย
13นางสาวชวัลนุช แก่นเพ็ชรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54อำนาจเจริญม.4ไม่เคย
14นางสาวขวัญสิริ บับพานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54อำนาจเจริญม.4ไม่เคย
15นางสาวภัทรานิษฐ์ จำปาหอมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54อำนาจเจริญม.4ไม่เคย
16นางจาริยา เส็งตากแดดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53สกลนครวิทยาศาสตร์ไม่เคย
17นายนิคม ศรีหนองแสงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53สกลนครคหกรรมไม่เคย
18นายณัฐวุฒิ  ลักษณะศรีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53สกลนครม.4ไม่เคย
19นางสาวพิชญาดา  ดอนมืดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53สกลนครม.4เคย
20นางสาวธัญพิชชา  ธงศรีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53สกลนครม.4ไม่เคย
21นางสาวลดามณี  พิมพ์บุปผาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53สกลนครม.5ไม่เคย
22นางสาวเนตรนภา  ไร่รัตน์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53สกลนครม.4ไม่เคย
23นางสาวนิชชราพร  สุนทรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53สกลนครม.4ไม่เคย
24นางสาวจิรสุตา เมืองอินทร์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24พะเยาคหกรรมไม่เคย
25นางสาวกฤษติยาภรณ์ ไชยวรรณ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24พะเยาเคมีไม่เคย
26นายณัฏฐชัย มาตาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24พะเยาเทคโนโลยีไม่เคย
27นางสาวทิพย์สุดา หอมนานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24พะเยาฟิสิกส์ไม่เคย
28นางสาวสุดารัตน์ แช่ย้าโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24พะเยาม.5ไม่เคย
29นางสาวจิรนุช เกสรพิทยาพงษ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24พะเยาม.4ไม่เคย
30นางสาวพิมพิดา แซ่โซ้งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24พะเยาม.4ไม่เคย
31นางสาวอารยา อรรถพลภูษิตโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24พะเยาม.5ไม่เคย
32นางสาวศศิกานต์ แซ่จางโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24พะเยาม.5ไม่เคย
33นางสาวชาริสา แซ่หว้าโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24พะเยาม.5ไม่เคย
34นางสาวสมาพร สุยะโรงเรียนสบเมยวิทยาคม    แม่ฮ่องสอนวิทยาศาสตร์เคย
35นางสาวจรรจา กานนอนุพงศ์โรงเรียนสบเมยวิทยาคม    แม่ฮ่องสอนเคมีเคย
36นางสาวฉัตราภรณ์ สม่ำเสมอโรงเรียนสบเมยวิทยาคม    แม่ฮ่องสอนม.4ไม่เคย
37นางสาวปนัดดา ศิริคำพรโรงเรียนสบเมยวิทยาคม    แม่ฮ่องสอนม.4ไม่เคย
38นางสาวฟ้ารุ่ง ตระกูลครรชิตโรงเรียนสบเมยวิทยาคม    แม่ฮ่องสอนม.4ไม่เคย
39นายศุภณัฐ  ผลพฤกษาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20ชุมพรวิทยาศาสตร์ไม่เคย
40นางอรปรียา ดรหลาบคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20ชุมพรการงานอาชีพไม่เคย
41นางสาวชญาดา ไชยขันธ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20ชุมพรม.4ไม่เคย
42นายอรรถพล  ม่วงมณีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20ชุมพรม.4ไม่เคย
43นางสาวอรวรา ทองพาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20ชุมพรม.5ไม่เคย
44นายก้องภพ มูลศรีโรงเรียนปายวิทยาคารแม่ฮ่องสอนคหกรรมไม่เคย
45นางสาวนัฏฐิดา ปันงามโรงเรียนปายวิทยาคารแม่ฮ่องสอนวิทยาศาสตร์ไม่เคย
46นางสาวณัฏฐา ภาพันธ์โรงเรียนปายวิทยาคารแม่ฮ่องสอนม.5ไม่เคย
47นางสาวเมธิกาญจน์ ตาแก้วโรงเรียนปายวิทยาคารแม่ฮ่องสอนม.5ไม่เคย
48นางสาวพิมพ์ชนก อินทนนท์โรงเรียนปายวิทยาคารแม่ฮ่องสอนม.5ไม่เคย
49นางสาวพรไพลิน ใจ๋ใจโรงเรียนปายวิทยาคารแม่ฮ่องสอนม.5ไม่เคย
50นางสาวรวงข้าว น้ำคำโรงเรียนปายวิทยาคารแม่ฮ่องสอนม.5ไม่เคย
51นายธัชกร คลอดศรีเป็งโรงเรียนปายวิทยาคารแม่ฮ่องสอนม.5ไม่เคย
52นางสาวสุดารัตน์ มีทรัพย์กว้างโรงเรียนขุนยวมวิทยาแม่ฮ่องสอนเคมีไม่เคย
53นายเฉลิมศักดิ์ แซ่เจ้าโรงเรียนขุนยวมวิทยาแม่ฮ่องสอนม.4ไม่เคย
54นายปัณณวิชญ์ แซ่โซงโรงเรียนขุนยวมวิทยาแม่ฮ่องสอนม.4ไม่เคย
55นายศราวุธ พรสุขภาพโรงเรียนขุนยวมวิทยาแม่ฮ่องสอนม.4ไม่เคย
56นายธนพล สมโพธิ์โรงเรียนขุนยวมวิทยาแม่ฮ่องสอนม.5ไม่เคย
57นางสาวณัฐริดา การชนะดีโรงเรียนขุนยวมวิทยาแม่ฮ่องสอนม.5ไม่เคย
58นางสาวกรองกาญจน์ อินตั้งโรงเรียนขุนยวมวิทยาแม่ฮ่องสอนม.5ไม่เคย
59นางสาวนฤมล แก้วคำปาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 62 เชียงรายเคมีเคย
60นางสาวลลิตา กันทะเนตรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 62 เชียงรายเคมีเคย
61นางสาวสุกัญญา คำสุทธะโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 62 เชียงรายชีววิทยาเคย
62นางสาววิไลพร มีชัยก่อสกุลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 62 เชียงรายม.4ไม่เคย
63นางสาวรัชนี แซ่ฟ่าโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 62 เชียงรายม.4เคย
64นางสาวรติมา แซ่วื่อโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 62 เชียงรายม.4เคย
65นางสาวจิดาภา วังกาษรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 62 เชียงรายม.4เคย
66นางสาวปริญสิริ เล่าวัฒนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 62 เชียงรายม.4ไม่เคย
67นายณัฐวุฒิ พิลัยเลิศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 62 เชียงรายม.4ไม่เคย
68นายเอกจิต กองทาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯลำปางคหกรรมไม่เคย
69นางสาวสุพรรษา ข้ามหนึ่งโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯลำปางเคมีไม่เคย
70นางสาวตุลาภรณ์ ขันเพ็ชรโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯลำปางคหกรรมไม่เคย
71นางสาวดวงพร พวงมาลัยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯลำปางวิทยาศาสตร์ไม่เคย
72นางสาวจิราภา กิติมหาโชคโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯลำปางม.4ไม่เคย
73นางสาวชไมพร แสงอาชาสกุลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯลำปางม.4ไม่เคย
74นางสาวณิชา แสงท้าวโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯลำปางม.4ไม่เคย
75นางสาวณัฐนิช กิติพระนามกุลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯลำปางม.4ไม่เคย
76นางสาวพิมพ์ชนก แซ่ย่างโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯลำปางม.4ไม่เคย
77นางสาวเกสรา กิติมหาโชคโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯลำปางม.4ไม่เคย
78นางสาววิลัยวรรณ จิตรตั้งโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”แม่ฮ่องสอนวิทยาศาสตร์ไม่เคย
79นางสาวพัฒน์นรี บุญธนลาภโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”แม่ฮ่องสอนคหกรรมเคย
80นางสาวกัญญาวีร์ ยิ่งยศโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”แม่ฮ่องสอนม.4ไม่เคย
81นางสาวฟ้าใส ไผ่พฤกษ์พันธุ์โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”แม่ฮ่องสอนม.4ไม่เคย
82นางสาวธวัลรัตน์ ศรีพบบุญดีโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”แม่ฮ่องสอนม.4ไม่เคย
83นางสาวชุติกาญจน์ พงษ์สถิตย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28ยโสธรเคมีเคย
84นางสาววิภาวัลย์ บุบผาวิพันธ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28ยโสธรคหกรรมเคย
85นางสาวอัลปรียา พันธ์เลิศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28ยโสธรม.5เคย
86นางสาววชิรญาณ์ ดาดอกโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28ยโสธรม.5ไม่เคย
87นางสาวกัญญาณัฐ โรจนปรีดาพงศ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28ยโสธรม.4ไม่เคย
88นายรัฐธร ชัยวิศิษฏ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51บุรีรัมย์คหกรรมเคย
89นางสาวทิพวรรณ จันทองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51บุรีรัมย์วิทยาศาสตร์เคย
90นางสาวขวัญธิดา สุดเนตรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51บุรีรัมย์นร.ไม่เคย
91นางสาวสุนิสา สำรวมจิตรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51บุรีรัมย์นร.ไม่เคย
92นายวรวรรธน์ แซ่ผ่องโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51บุรีรัมย์นร.ไม่เคย
93นางสาววัลลิภา เหล่าลูกอินทร์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51บุรีรัมย์นร.ไม่เคย
94นายเกียรติโชติ นาโชโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51บุรีรัมย์นร.ไม่เคย
95นางสาววริศรา ปิ่นสันเทียะโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51บุรีรัมย์นร.ไม่เคย
96นางสาวสงกรานต์ มหามิตรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56น่านวิทยาศาสตร์เคย
97นางสาวสุนิตา  ไชยชนะโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56น่านคอมพิวเตอร์เคย
98นายจิตทิวัตถ์  สุขเกษมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56น่านคหกรรมไม่เคย
99นางสาวกฤษฎาภรณ์  แซ่ม้าโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56น่านม.5ไม่เคย
100นางสาวสุมิตรา  เหล่าศิริกุลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56น่านม.5ไม่เคย
101นางสาวรัชฎาภรณ์  แซ่เล่าโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56น่านม.5ไม่เคย
102นายชวนากร  แสนซุ้งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56น่านม.4ไม่เคย
103นายศรุต พงศาผดุงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56น่านม.4ไม่เคย
104นายมนตรี  แซ่เติ๋นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56น่านม.4ไม่เคย
105นางสาววิภาวรรณ กังใจโรงเรียนองครักษ์             นครนายกเคมีเคย
106นางสาวผกายวรรณ บุบผาวงษ์โรงเรียนองครักษ์             นครนายกวิทยาศาสตร์ไม่เคย
107นางสาวพัสวี ทองใบ   โรงเรียนองครักษ์             นครนายกม.4ไม่เคย
108นางสาวภัทราพร เกาะทองโรงเรียนองครักษ์             นครนายกม.4ไม่เคย
109นางสาวศศิวิมล เปี่ยมทองโรงเรียนองครักษ์             นครนายกม.5ไม่เคย
110นางสาวศรุตา ดีลุนโรงเรียนองครักษ์             นครนายกม.4ไม่เคย
111นางสาวกัญญาณัฐ  ด้วงหนองบัวโรงเรียนองครักษ์             นครนายกม.4ไม่เคย
112นางสาวปภาวรินท์ เสนอใจโรงเรียนองครักษ์             นครนายกม.5ไม่เคย
113นางสาวอาภาศิริ โสโพธิ์ทองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22แม่ฮ่องสอนเคมีเคย
114นายทนงศักดิ์  นวลสะแลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22แม่ฮ่องสอนสังคมไม่เคย
115นางสาวศิรดา ซิหมื่นแปรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22แม่ฮ่องสอนม.4ไม่เคย
116นางสาวสุรัญชนา  จอมคำ         โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22แม่ฮ่องสอนม.4ไม่เคย
117นางสาวณัฐณิชา สุริยะจิตต์     โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22แม่ฮ่องสอนม.4ไม่เคย
118นางอุษา สุวรรณสังข์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37กระบี่โภชนาการไม่เคย
119นางสาวเสาวภา โสดาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37กระบี่วิทยาศาสตร์ไม่เคย
120นางสาวสุชิตา ปานทุ่มโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37กระบี่ชีวะวิทยาไม่เคย
121นายกิตติภัฎ กมลานันทวงศ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37กระบี่คอมพิวเตอร์ไม่เคย
122นางสาวกานต์ธิดา อาษาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37กระบี่ม.4ไม่เคย
123นางสาวอัจจนา นาคงามโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37กระบี่ม.4ไม่เคย
124นางสาวกนกพร อุดมศรีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37กระบี่ม.4ไม่เคย
125นางสาวธนาภรณ์ พิรัตน์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37กระบี่ม.4ไม่เคย
126นางสาววรรณา จุลลางกูรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37กระบี่ม.4ไม่เคย
127นางสาวณิชารีย์ จันทร์แดงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37กระบี่ม.4ไม่เคย
128นางสาวณัฐธิดา คำอ้ายโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 60เชียงใหม่ฟิสิกส์ไม่เคย
129นางสาวกัลกมล มะทะโจทย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 60เชียงใหม่การงานอาชีพไม่เคย
130นางสาวณัฐธิดา พลเดชโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 60เชียงใหม่เคมีไม่เคย
131นางสาวปิ่นประดับ จันทร์ศิริโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 60เชียงใหม่อังกฤษไม่เคย
132นางสาวธนพร ปุนนะโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 60เชียงใหม่ม.4ไม่เคย
133นางสาวณิชาพร แซ่เฒ่าโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 60เชียงใหม่ม.4ไม่เคย
134นางสาวพิมพ์อัปสร เกษมทัสสิพงศ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 60เชียงใหม่ม.4ไม่เคย
135นางสาวอโณทัย แซ่ว่างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 60เชียงใหม่ม.4ไม่เคย
136นางสาวศรัญญา มูลหน่อโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 60เชียงใหม่ม.4ไม่เคย
137นางสาวรจิตศรี บงกชทองแก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 60เชียงใหม่ม.4ไม่เคย
138นางสาววรุณรัตน์ ขวัญเพชรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 64สุราษฎร์ธานีชีววิทยาไม่เคย
139นางสาวสุกัญญา อุพัมมาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 64สุราษฎร์ธานีชีววิทยาไม่เคย
140นายอิสราพงศ์ กิจรุ่งวัฒนากรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 64สุราษฎร์ธานีวิทยาศาสตร์ไม่เคย
141นางสาวฌาณิชญา บุญยเดชโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 64สุราษฎร์ธานีคหกรรมไม่เคย
142นางสาวจิตรวรรณ ถือแก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 64สุราษฎร์ธานีม.4ไม่เคย
143นางสาวอาภาภรณ์ ปิดประสารโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 64สุราษฎร์ธานีม.4ไม่เคย
144นางสาวญาณิศา แซ่ฮ้อโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 64สุราษฎร์ธานีม.4ไม่เคย
145นางสาวจันทิมา พรมรัตน์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 64สุราษฎร์ธานีม.4ไม่เคย
146นางสาวสหฤทัย สังขบุตรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 64สุราษฎร์ธานีม.4ไม่เคย
147นางสาวณัฐวดี ศรประสมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 64สุราษฎร์ธานีม.4ไม่เคย