TH  |  EN

    ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED) ได้จัดกิจกรรม “การคัดเลือกสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุภายในประเทศ ประจำปี 2566” เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ณ อาคารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร เพื่อคัดเลือกทีมนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่มีผลงานนวัตกรรมเพื่อช่วยเหลือคนพิการหรือผู้สูงอายุที่โดดเด่น เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุระดับนานาชาติ (The Global Student Innovation Challenge: gSIC 2023) ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่องวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก ครั้งที่ 16 (The 16th International Convention on Rehabilitation Engineering and Assistive Technology: i-CREATe 2023) ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-11 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จังหวัดปทุมธานี เป็นเวทีสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ได้มีโอกาสเข้าร่วมนำเสนอผลงานนวัตกรรมระดับนานาชาติ อีกทั้งได้เข้าร่วมฟังและแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมช่วยเหลือคนพิการและผู้สูงอายุ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานด้านนี้ในประเทศไทยต่อไป

    ภายในงานได้รับเกียรติจากนางสาววันทนีย์ พันธชาติ ผู้เชี่ยวชาญ A-MED/สวทช. ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย ดร.กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป หัวหน้าทีมวิจัยเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ฝังใน Prof. Wei Tech Ang จาก Rehabilitation Research Institute of Singapore ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจาก สวทช. และหน่วยงานภายนอกร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวด

    การประกวดสิ่งประดิษฐ์ฯ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ผลงานสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ (Technology Category) และผลงานด้านการออกแบบนวัตกรรมสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ (Design Category) มีนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในรอบช้อเสนอโครงการ จำนวน 122 ผลงาน และผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ จำนวน 41 ผลงาน จากมหาวิทยาลัย 5 แห่ง โรงเรียน 11 แห่ง และสถาบันอาชีวศึกษา 2 แห่ง 

    โดยมีทีมที่ได้รับการคัดเลือกทั้งสิ้น 11 ทีม จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2 ทีม) วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล โรงเรียนสุไหงโกลก โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี และ โรงเรียนนานาชาติเกวลี เพื่อเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวด Global Student Innovation Challenge (gSIC 2023) ในเดือนสิงหาคม 2566

credit : A-MED เฟ้นหาตัวแทนประเทศไทยสู่การประกวด i-CREATe 2023 | www.nectec.or.th