TH  |  EN

กิจกรรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้งสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและ/หรือออทิสติก” ระหว่างวันที่ 4 – 6 มิถุนายน 2567 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สวทช. จังหวัดปทุมธานี

อ่านต่อ »

ติดตามเรื่องการเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและเสริมการเรียนรู้ด้านวิชาการในช่วงปิดภาคเรียนของเด็กพิการจากจังหวัดนราธิวาส ร่วมกับผู้บริหารและนักกายภาพของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ

อ่านต่อ »

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับเนคเทค สวทช. เสริมทักษะจำเป็นในศตวรรษที่ 21 ให้เหล่าเยาวชนพิการทางการได้ยิน-บกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหว ด้วย KidBright AI Platform

อ่านต่อ »

กรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ติดตามการเรียนการสอนของนักเรียนพิการสองคนที่เป็น “กรณีศึกษาพระราชทาน” จังหวัดนราธิวาส

อ่านต่อ »

กรรมการและคณะทำงานมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เข้านิเทศงานและติดตามการดำเนินงานคนพิการของโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่

อ่านต่อ »

กรรมการและคณะทำงานมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เข้านิเทศงานและติดตามการดำเนินงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาสำหรับคนพิการของโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ »

กรรมการและคณะทำงานมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เข้านิเทศงานและติดตามการดำเนินงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาสำหรับคนพิการของโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ »

กรรมการและคณะทำงานมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เข้านิเทศงานและติดตามการดำเนินงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาสำหรับคนพิการของโรงเรียนกาวิละอนุกูล

อ่านต่อ »

การประชุมนำเสนอนวัตกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการจากบริษัท Start up ที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สวทช. เพื่อนำมาใช้ในการฟื้นฟูสมรรถภาพให้แก่เด็กพิการของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ

อ่านต่อ »

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่องวิศวกรรมพื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก ครั้งที่ 16 (i-CREATe 2023)

อ่านต่อ »