TH  |  EN

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนการจัดการเรียนการสอน

     โครงการเทคโนโลยีสารสนเพื่อพัฒนาคนพิการ ภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาการอ่านและเขียนภาษาไทยสำหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการได้ยินด้วยบัตรภาพคำศัพท์พหุภาษา ระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุม Lecture 2 บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี