TH  |  EN

 กิจกรรม “คลินิคโครงงานและการนำเสนอผลงาน (ผ่านระบบออนไลน์)”

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดกิจกรรม “คลินิคโครงงานและการนำเสนอผลงาน (ผ่านระบบออนไลน์)” ภายใต้โครงการบ่มเพาะเยาวชนในชนบทเป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ด้านนวัตกรรมอาหาร ในวันที่ 8 และ 13 พฤศจิกายน 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการทำโครงงานของนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนทุน ให้ความรู้เพิ่มเติมและให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับการโครงงานทางวิทยาศาสตร์ด้านอาหารที่นักเรียนได้ทดลองปฏิบัติจริงเป็นระยะ เพื่อปรับปรุงจนเกิดผลตามแผนงานที่กำหนด มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 85 คน ประกอบด้วนักเรียน 60 คน และครู 25 คน จาก 12 โรงเรียน