TH  |  EN

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเรียนรู้ด้วยโครงการฯ ม.ราชภัฏสงขลา

    มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จ.สงขลา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีทีสร้างชิ้นงาน ตามแนว Constructionism” ระหว่างวันที่ 3 – 4 เมษายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จ.สงขลา มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับ แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีทีสร้างชิ้นงาน ตามแนว Constructionism และแนะนำแหล่งข้อมูลเพื่อสามารถศึกษาเพิ่มเติมผ่านระบบ MOOC ตลอดจนเผยแพร่ ถ่ายทอดกิจกรรมด้านการประยุกต์ใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ ภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมดังกล่าวมีผู้เข้าอบรมเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่เตรียมออกฝึกสอน รวม 166 คน. จาก 7 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาปฐมวัย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวิชาสังคม และสาขาวิชาพละศึกษา

facebook | คลิก