TH  |  EN

โครงการ Project-based Learning using ICT

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชัฏเครือข่าย จัดกิจกรรมส่งเสริม เผยแพร่กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที (Project-based Learning using ICT) ตามแนวคอนสตรักชันนิซึม (Constructionism) ให้กับครูในโรงเรียนทั่วไป อาจารย์และนักศึกษาครูในมหาวิทยาลัยราชภัฏเครือข่ายเพื่อเตรียมความพร้อมของครูยุคใหม่ในอนาคต เนื่องจากผลการวิจัยพบว่าการเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที สามารถพัฒนาผู้เรียนด้านความรู้เนื้อหาสาระ และสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนทั้ง 5 ด้านได้ ได้แก่ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และการใช้ทักษะชีวิต ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ได้ วัตถุประสงค์ เพื่อ 1. ส่งเสริมให้คณะครูในโรงเรียน อาจารย์และนักศึกษาครู จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเครือข่าย ได้มีการทำกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที ในหลากหลายสาระวิชา 2. ส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เกิดการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติอันจะนำไปสู่การปรับปรุงแนวทางจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที ตามแนวคอนสตรักชันนิซึม ให้เกิดการพัฒนาขึ้นไป 3. รวบรวมผลงานเป็นตัวอย่างสำหรับเผยแพร่ในวงกว้างต่อไป

มูลนิธิฯ ดำเนินโครงการ Project-based Learning using ICT ตั้งแต่ปี 2556 – 2560 (ขณะนี้ยุติโครงการแล้ว) มูลนิธิฯ เผยแพร่โครงการนี้ เพื่อให้เป็นประโยชน์ทางการศึกษา

ผลงานเด่น

       มูลนิธิฯ ได้ดำเนินกิจกรรม การเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที ตามแนว Construcionism อย่างต่อเนื่อง แ ละได้จัดกาประกวด เรื่องเล่าดิจิทัล “การเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที ตามแนวคอนสตรักชันนิซึม” ในภิมภาคต่างๆ เพื่อส่งเสริมและเป็นเวทีให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที ในหลากหลายสาระวิชา และนำประสบการณ์ดังกล่าวไปใช้จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในยุคศตวรรษที่ 21 ได้ และได้รวบรวมผลงานเด่นที่ได้รับรางวัล สามารถดูผลงานเด่นได้ที่ https://www.princess-it-foundation.org/pbl