TH  |  EN

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที

    มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีทีสร้างชิ้นงาน ตามแนว Constructionism” ระหว่างวันที่ 26 – 27 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับ แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีทีสร้างชิ้นงาน ตามแนว Constructionism และแนะนำแหล่งข้อมูลเพื่อสามารถศึกษาเพิ่มเติมผ่านระบบ MOOC ตลอดจนเผยแพร่ ถ่ายทอดกิจกรรมด้านการประยุกต์ใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ ภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมดังกล่าวมีผู้เข้าอบรมรวม 200 คน ประกอบด้วย ครู 82 คนจาก 49 โรงเรียน นักศึกษา 114 คนจาก 1 มหาวิทยาลัย และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 3 คนจาก 2 มหาวิทยาลัย และศึกษานิเทศ 1 คน

facebook | คลิก