TH  |  EN

พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน Show & Share 2019 : สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว

เครดิตโดย nstdachannel.tv

link original : คลิก

     สวทช. ร่วมกับ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดกิจกรรม “Show & Share 2019 : สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว” จัดเป็นประจำทุกปี เป็นเวทีประกวดโครงงานสมองกลฝังตัว และแข่งขันด้านหุ่นยนต์ สำหรับสามเณรจากโรงเรียนพระปริยัติธรรม, นักเรียนจากโรงเรียนในชนบท, เยาวชนจากกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน, นักเรียนพิการ

    กิจกรรมในงานประกอบด้วย การประกวดโครงงานสมองกลฝังตัว การแข่งขันหุ่นยนต์ BEAM หุ่นยนต์ KidBright และการออกแบบลิฟต์ที่ใช้เทคโนโลยีเครื่องพิมพ์สามมิติ กิจกรรมนี้ส่งเสริมให้เด็กรู้จักคิด แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สร้างโอกาสให้เด็กได้มีโอกาสศึกษาต่อปริญญาตรีในโควตาพิเศษอีกด้วย