หนังสือ รวมปาฐกถาพระราชนิพนธ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

หนังสือ รวมปาฐกถาพระราชนิพนธ์  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

cover-speech