TH  |  EN

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาผู้ต้องขัง

    โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ดำเนิน โครงการเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อพัฒนาผู้ต้องขัง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับความรู้และทักษะเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ ระหว่างที่อยู่ในที่คุมขัง ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพื่อสร้างรายได้และคุณค่ต่อตนเอง และนำความรู้และทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับระหว่างต้องโทษ ไปประกอบอาชีพเมื่อพ้นโทษได้ อ่านต่อ

กิจกรรม

การดำเนินงาน

ผลงานของผู้ต้องขังเรือนจำพิเศษมีนบุรี

     ผลงานของผู้ต้องขังเรือนจำพิเศษมีนบุรี ที่เกิดจากพัฒนาความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ จากโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาผู้ต้องขัง ภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

        ได้รับการตีพิมพ์ลงในหนังสือ #DELIGHT BY SCG DEBENTURE CLUB ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน 2560