หนังสือ “60 พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์”

หนังสือรวบรวมพระราชกรณียกิจและผลการดำเนินงานโครงการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อการพัฒนาเด็ก เยาวชน
และผู้ด้อยโอกาส
ที่ สวทช. ร่วมดำเนินการ และประสานงาน สามารถหาซื้อได้ที่ ร้านนายอินทร์ ซีเอ็ด บีทูเอส และร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป

3

<<<<< Download >>>>>