หนังสือ “60 พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์” (ฉบับภาษาอังกฤษ)

หนังสือรวบรวมพระราชกรณียกิจและผลการดำเนินงานโครงการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อการพัฒนาเด็ก เยาวชน
และผู้ด้อยโอกาส  (ฉบับภาษาอังกฤษ)
ที่ สวทช. ร่วมดำเนินการ และประสานงาน สามารถหาซื้อได้ที่ ร้านนายอินทร์ ซีเอ็ด บีทูเอส และร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป

2-768x521-copy

<<<<< Download >>>>>