กิจกรรม “การพัฒนาความสามารถในการอ่านให้แก่นักเรียนมัธยม” โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาไทยสำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม ปี 2562 ภายใต้ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และ สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1558590355701

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับสถาบันภาษาไทยสิริธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดำเนินกิจกรรม “การพัฒนาความสามารถในการอ่านให้แก่นักเรียนมัธยม” ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาไทยสำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อให้ครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรมได้นำ “บทเรียนเสริมการอ่าน” มาทำกิจกรรมพัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจให้กับนักเรียนมัธยมของตนเอง และเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในทักษะการอ่านคือ การอ่านจับรายละเอียด การอ่านจับประเด็นหลัก และการอ่านตีความ

มูลนิธิฯ ร่วมกับ สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีการอบรมกิจกรรมการพัฒนาความสามารถในการอ่านให้แก่นักเรียนมัธยม ครั้งที่ 1 : การเลือกชุดบทอ่านและจัดทำแผนพัฒนานักเรียน ในวันเสาร์ที่ 25 – วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม โรงเรียนพุทธิวงศ์วิทยา วัดพระแก้ว ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ทั้งนี้ ครูผู้เข้าร่วมโครงการ ทำการคัดเลือกนักเรียนที่จะเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน และจัดให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) เพื่อนำมาใช้ในการอบรมครั้งนี้ ทั้งนี้ กรุณาส่งผลการทดสอบก่อนเรียนให้แก่มูลนิธิฯ ภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ hrhit@nstda.or.th

1. เอกสารโครงการ
1.1 กิจกรรม 1 สร้างบทเรียนเสริมการอ่าน (เอกสาร กิจกรรมสร้างบทอ่าน)
1.2 กิจกรรม 2 พัฒนาทักษะการอ่านให้แก่นักเรียนมัธยม (เอกสาร กิจกรรมพัฒนาการอ่าน)

2. แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test)
2.1  คำชี้แจง
2.2  แบบทดสอบ
2.3  เฉลยแบบทดสอบ
2.4  ตารางกรอกคะแนน

3. อุปกรณ์ที่ใช้ในการพัฒนา
3.1 บทอ่าน 63 เรื่อง (บทอ่าน, คำถาม, เฉลย)
3.2 บทอ่าน 108 เรื่อง (บทอ่าน, คำถาม, เฉลย)
3.3 ตารางบันทึกพัฒนาการการอ่านของนักเรียนรายบุคคล (กลุ่มสร้าง)
– ตารางบันทึกเดิม แต่ปรับจากไฟล์ word เปลี่ยนเป็นไฟล์ excel เพื่อสะดวกกรอกข้อมูล
3.4 ตารางบันทึกพัฒนาการในการอ่านของนักเรียนรายบุคคล (ภาพรวม)
– ตารางบันทึกใหม่ ซึ่งจะมีตารางสำหรับสรุปรวม กับ ตารางสำหรับบันทึกรายคน
โดยตารางนี้จัดทำเบื้องต้น 5 คน (1 คน 1 sheet) ครูสามารถเพิ่มตาราง (sheet) ได้เรื่อยๆ
3.5 ตารางคำนวณคะแนนพัฒนาการ : เปรียบเทียบผล pre-test และ post-test ของนักเรียน

4. การส่งงาน
4.1 ข้อตกลงทำงาน – กลุ่มสร้างบทอ่าน
4.2 ข้อตกลงทำงาน – กลุ่มพัฒนาทักษะอ่าน
4.3 Drive ส่งงาน (กิจกรรมสร้างบทอ่าน, กิจกรรมพัฒนาการอ่าน)
4.4 คู่มือ-วิธีส่งงานขึ้น Drive