เอกสารถวายรายงาน ครั้งที่ 1 / 2562

1552968888420

>>>>>>>>>  All PDF Download    <<<<<<<<<
>>>>>>>>> All PowerPoint Download <<<<<<<<<

วาระ PDF PTT
3.1 โครงการความร่วมมือไทย – GSI/FAIR ตามพระราชดำริฯ Download Download
3.2 โครงการไทย-เดซีเพื่อพัฒนากำลังคนและการวิจัยพัฒนา Download Download
3.3 โครงการความสัมพันธ์ไทย-เซิร์นตามพระราชดำริ Download Download
3.4 โครงการความร่วมมือกับสภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน (Chinese Academy of Sciences: CAS) เพื่อพัฒนากำลังคนและการวิจัยพัฒนา Download Download
3.5.1 การประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี Download Download
3.5.2 การประชุม Global Young Scientists Summit: GYSS ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ Download Download
3.6 โครงการคัดเลือกนักศึกษาทุนพระราชทาน Download Download
3.7.1 โครงการวิจัยขั้วโลกใต้ตามพระราชดำริฯ Download Download
3.7.2 ความร่วมมือขั้วโลกเหนือกับประเทศนอร์เวย์ ตามพระราชดำริฯ Download Download
3.8 โครงการภาคีวิศวกรรมชีวการแพทย์ (Biomedical Engineering Consortium) Download Download
3.9 โครงการพระราชทานความช่วยเหลือให้แก่โรงเรียนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้าแขวงเวียงจันทน์ (หลัก ๖๗) Download Download
3.10 โครงการความร่วมมือกับจูลิช (JÜLICH) ตามพระราชดำริ Download Download

VDO – Thai Arctic Expedition for Mar2019 ver5.mp4

เอกสารการประชุม ครั้ง ๒/๒๕๖๑

1519619243556

>>>>>>>>>  All PDF Download    <<<<<<<<<
>>>>>>>>> All PowerPoint Download <<<<<<<<<

วาระ PDF PTT
3.1 โครงการคืนความสุขในการบดเคี้ยวให้กับผู้สูงอายุที่ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลทางทันตกรรม Download Download
3.2 โครงการนำร่องการบริหารระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับมชนชายขอบ Download Download
3.3 โครงการความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) Download Download
4.1  โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา Download Download
4.2 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการ Download Download
4.3 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาล Download Download
4.4 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาผู้ต้องขัง Download Download
4.5 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน Download Download

เอกสารถวายรายงานครั้งที่ 1/2561

1515135954106

>>>>>>>>>  All PDF Download    <<<<<<<<<
>>>>>>>>> All PowerPoint Download <<<<<<<<<

วาระ PDF PTT
3.1 โครงการความร่วมมือไทย – GSI/FAIR Download Download
3.2 โครงการไทย-เดซีเพื่อพัฒนากําลังคนและการวิจัยพัฒนา Download Download
3.3 โครงการความสัมพันธ์ไทย-เซิร์น Download Download
3.4 โครงการความร่วมมือไทย – สภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน
(Chinese Academy of Sciences: CAS) เพื่อพัฒนา กําลังคน
และการวิจัยพัฒนา
Download Download
3.5.1 โครงการการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัล
โนเบล ณ เมืองลินเดา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
Download Download
3.5.2 โครงการการคดัเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุม Global Young Scientists Summit : GYSS ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ Download Download
3.6 โครงการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับพระราชทานทุนการศึกษา Download Download
3.7.1 โครงการวิจัยขั้วโลกใต้ Download Download
3.7.2 โครงการความร่วมมือขั้วโลกเหนือ Download Download
3.8 โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ร่วมกับสายส่ง ณ สถาบนัเทคโนโลยีกําปงสปือ ราชอาณาจักรกัมพูชา Download Download
3.9 โครงการภาคีวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย Download Download
3.10 โครงการพระราชทานความช่วยเหลือให้แก่โรงเรียนใน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  โรงเรียนวัฒนธรรม
ชนเผ่าเด็กกําพร้าแขวงเวียงจันทน์ (หลัก ๖๗)
Download Download