เอกสารถวายรายงานครั้งที่ 1/2561

1515135954106

>>>>>>>>>  All PDF Download    <<<<<<<<<
>>>>>>>>> All PowerPoint Download <<<<<<<<<

วาระ PDF PTT
3.1 โครงการความร่วมมือไทย – GSI/FAIR Download Download
3.2 โครงการไทย-เดซีเพื่อพัฒนากําลังคนและการวิจัยพัฒนา Download Download
3.3 โครงการความสัมพันธ์ไทย-เซิร์น Download Download
3.4 โครงการความร่วมมือไทย – สภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน
(Chinese Academy of Sciences: CAS) เพื่อพัฒนา กําลังคน
และการวิจัยพัฒนา
Download Download
3.5.1 โครงการการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัล
โนเบล ณ เมืองลินเดา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
Download Download
3.5.2 โครงการการคดัเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุม Global Young Scientists Summit : GYSS ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ Download Download
3.6 โครงการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับพระราชทานทุนการศึกษา Download Download
3.7.1 โครงการวิจัยขั้วโลกใต้ Download Download
3.7.2 โครงการความร่วมมือขั้วโลกเหนือ Download Download
3.8 โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ร่วมกับสายส่ง ณ สถาบนัเทคโนโลยีกําปงสปือ ราชอาณาจักรกัมพูชา Download Download
3.9 โครงการภาคีวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย Download Download
3.10 โครงการพระราชทานความช่วยเหลือให้แก่โรงเรียนใน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  โรงเรียนวัฒนธรรม
ชนเผ่าเด็กกําพร้าแขวงเวียงจันทน์ (หลัก ๖๗)
Download Download