เอกสารการประชุม ครั้ง ๒/๒๕๖๑

1519619243556

>>>>>>>>>  All PDF Download    <<<<<<<<<
>>>>>>>>> All PowerPoint Download <<<<<<<<<

วาระ PDF PTT
3.1 โครงการคืนความสุขในการบดเคี้ยวให้กับผู้สูงอายุที่ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลทางทันตกรรม Download Download
3.2 โครงการนำร่องการบริหารระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับมชนชายขอบ Download Download
3.3 โครงการความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) Download Download
4.1  โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา Download Download
4.2 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการ Download Download
4.3 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาล Download Download
4.4 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาผู้ต้องขัง Download Download
4.5 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน Download Download