กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษาไทยสำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม ในจังหวัดศรีสะเกษเรื่อง “การพัฒนาความสามารถในการอ่านให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยระบบพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาไทยในรูปแบบดิจิทัล” (ระยะที่ ๒)

1568787612517

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษาไทยสำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม เพื่อพัฒนาความสามารถของครูภาษาไทยในโรงเรียนพระปริยัติธรรม จังหวัดศรีสะเกษ ให้ครูได้นำบทเรียนเสริมการอ่าน จำนวน ๑๗๑ เรื่อง ในสาขาวิชา มนุษยศาสตร์, วิทยาศาสตร์ทั่วไป, สังคมศาสตร์, วิทยาศาสตร์สุขภาพ และเกษตรศาสตร์ มาทำกิจกรรมพัฒนาความสามารถในการอ่านให้แก่นักเรียนมัธยมของตนเองได้ โดยพัฒนาทักษะในการอ่านคือ การอ่านจับรายละเอียด การอ่านจับประเด็นหลัก และการอ่านตีความ

มูลนิธิฯ ร่วมกับ สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมในจังหวัดศรีสะเกษ ได้กำหนดจัดอบรมโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาไทย: กิจกรรมการพัฒนาความสามารถในการอ่าน (ศรีสะเกษ) ระหว่างวันที่ ๔ – ๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม ต.เมืองใต้ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ ทั้งนี้ ขอให้ครูผู้เข้าร่วมโครงการ ทำการคัดเลือกนักเรียนที่จะเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และจัดให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน (pre-test) เพื่อนำผลคะแนนที่ได้มาใช้ประกอบในการอบรมในครั้งนี้ด้วย

ทั้งนี้ขอความกรุณาทุกท่าน ส่งผลคะแนนการทดสอบก่อนเรียนมาให้ทางโครงการฯ ภายในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ ผ่านช่องทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทางไลน์กลุ่มครูภาษาไทย (ศรีสะเกษ) หรือทางอีเมล์ผู้ประสานงาน และศึกษาแผนการดำเนินงานตามปฎิทินกิจกรรมที่กำหนดต่อไป

คำชี้แจง สำหรับครูที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาความสามารถในการอ่านให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยระบบพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาไทยในรูปแบบดิจิทัล 

ตุลาคม ๒๕๖๓

  • โรงเรียนจัดตั้ง“ชุมนุมภาษาไทย” และให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการในระยะที่ ๑ เข้าเป็นสมาชิกชุมนุม และเปิดรับสมัครสามเณรนักเรียนที่มีความสนใจใหม่ได้ โดยนักเรียนเข้าร่วมโครงการจะต้องอยู่ในโครงการ ฯ จนสิ้นสุดโครงการ

พฤศจิกายน ๒๕๖๓

  • ระหว่างวันที่ ๙-๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ครูจัดให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) โดยนำข้อสอบ และตารางบันทึกคะแนน ได้ที่ https://www.princess-it-foundation.org/princess-it-archive/?p=45335

รายละเอียดของการทำแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) ดังนี้

  • แบบทดสอบมีจำนวน ๒๐ ข้อ แต่ละข้อจะวัดความสามารถในการอ่านแตกต่างกัน ได้แก่ การจับรายละเอียด การจับประเด็น และการตีความ ใช้เวลาในการทำประมาณ ๑ ชั่วโมง เพื่อจะได้ทราบความสามารถในการอ่านของนักเรียนและสามารถวางแผนพัฒนาความสามารถในการอ่านของนักเรียนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
  • ทั้งนี้ ผลการทดสอบในการทำแบบทดสอบก่อนเรียนจะต้องนำไปเปรียบเทียบกับผลการทดสอบหลังเรียน (Post-test) ซึ่งนักเรียนจะต้องทำแบบทดสอบนี้อีกครั้งหนึ่งภายหลังจาก การฝึกฝนด้วยการทำบทเรียนบัตรบทอ่านแล้ว ภายใต้กิจกรรม “พัฒนาการอ่าน” (ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) เพื่อให้สามารถวัดความสามารถของนักเรียนได้อย่างเที่ยงตรง ห้ามมิให้ครูผู้เข้าร่วมโครงการบอกหรือทำการใด ๆ ที่จะทำให้นักเรียนทราบได้ว่าแบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนเป็นข้อสอบชุดเดียวกัน และห้ามมิให้ครูผู้เข้าร่วมโครงการบอกคำตอบที่ถูกต้องแก่นักเรียนไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น
  • หลังจากที่นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนแล้ว ขอให้ครูกรอกข้อมูลและคะแนนของนักเรียนลงในแบบฟอร์ม (ตารางที่ ๑ ตารางแสดงคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนตามวัตถุประสงค์การอ่านรายข้อ และตารางที่ ๒ ตารางแสดงคะแนนแยกตามวัตถุประสงค์) เพื่อนำไปตีความผลทักษะการอ่านต่อไป (ดูตัวอย่างการกรอกข้อมูลและคะแนนในแบบฟอร์มต่าง ๆ ในเอกสารแนบ)
  • ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ครูผู้ร่วมโครงการจะต้องนำแบบฟอร์มทั้ง 2 ส่วนที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คือ ๑) ผลคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียน ๒) รายชื่อเด็กนักเรียน ๓) แผนการจัดกิจกรรมชุมนุมมาด้วย

 

เอกสาร
คู่มือการใช้งาน

2.1_ตารางแสดงข้อมูลของบทอ่านตอนที่ 1 (ปรนัย) | pdf |
2.2_ตารางแสดงข้อมูลของบทอ่านตอนที่ 2 (อัตนัย) | pdf |
3_แบบบันทึกฝึกฝนการอ่านของนักเรียน  (ตอนที่ 2 คำถามอัตนัย) | pdf |
5_ตารางบันทึกคะแนนรวมจากการฝึกอ่านบัตรบทอ่านแต่ละเรื่อง | pdf | excel |
6.1_แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน | doc | pdf |
6.2_เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน | pdf |
6.3_กระดาษคำตอบ | pdf | excel |
7_ตารางแสดงการตอบแบบทดสอบตามทักษะการอ่านรายข้อ | pdf |
8_ตารางสรุปคะแนนจากแบบทดสอบ บอกทักษะและระดับเริ่มต้นของนักเรียน | pdf |
9_ตารางคะแนนผลสอบรวมของการสอบก่อนเรียน และหลังเรียน  | pdf |

ฟอร์มการดึงของมูล | excel | online |

จับรายละเอียด

รายชื่อบทอ่าน สาขาวิชา ความยากง่าย ประเภทบทอ่าน บทอ่าน คำถาม
1. กำเนิดแคนแดนอีสาน มนุษยศาสตร์ ง่าย จับรายละเอียด Open Open
8. รู้จักแผ่นดินถล่ม000 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ง่าย จับรายละเอียด Open Open
10. พริกกระจายพันธุ์ได้ดี เพราะมันเผ็ด000 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ง่าย จับรายละเอียด Open Open
13. การเกิดฝ้าที่กระจกเวลาอาบน้ำ000 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ง่าย จับรายละเอียด Open Open
32. น้ำสลัดงาแสนอร่อย ดีต่อสุขภาพ วิทยาศาสตร์สุขภาพ ง่าย จับรายละเอียด Open Open
24. 70 ยังแจ๋ว เคล็ดลับฟิตสมองไบร์ทห้างไกลโรค วิทยาศาสตร์สุขภาพ ง่าย จับรายละเอียด Open Open
22. น้ำมันมะพร้าวขจัดรังแคช่วยผมสลวย วิทยาศาสตร์สุขภาพ ง่าย จับรายละเอียด Open Open
18. มะเฟือง วิทยาศาสตร์สุขภาพ ง่าย จับรายละเอียด Open Open
17. ย่านาง ผักสมุนไพรต้านโรคในฤดูร้อน วิทยาศาสตร์สุขภาพ ง่าย จับรายละเอียด Open Open
15. อันตรายจากผลไม้อบแห้ง วิทยาศาสตร์สุขภาพ ง่าย จับรายละเอียด Open Open
16. แผลในกระเพาะอาหาร วิทยาศาสตร์สุขภาพ ง่าย จับรายละเอียด Open Open
6. อันตรายจากการสูดดมยากันยุง วิทยาศาสตร์สุขภาพ ง่าย จับรายละเอียด Open Open
4. เคล็ดลับทำอย่างไรให้ฟันขาว วิทยาศาสตร์สุขภาพ ง่าย จับรายละเอียด Open Open
1. ทำไมปลวกกินไม้ได้  วิทยาศาสตร์ทั่วไป  ง่าย  จับรายละเอียด Open Open
3.  เทียนไข วิทยาศาสตร์สุขภาพ ง่าย จับรายละเอียด Open Open
4. สัตว์ทะเลหน้าดิน วิทยาศาสตร์ทั่วไป ง่าย จับรายละเอียด Open Open
1. มหาพีระมิดแห่งกิซา ๑ ใน ๗
สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ
 มนุษยศาสตร์  ง่าย  จับรายละเอียด Open Open
2. วัฒนธรรมการกินของคนไทย  มนุษยศาสตร์  ง่าย จับรายละเอียด Open Open
6. ท่องเที่ยวเกาะทะลุ  มนุษยศาสตร์  ง่าย จับรายละเอียด Open Open
5. พืชมีพิษ วิทยาศาสตร์สุขภาพ ง่าย จับรายละเอียด Open Open
11. เมื่อธนบัตรชำรุดจะนำไปแลกคืนที่ไหน  มนุษยศาสตร์  ง่าย จับรายละเอียด Open Open
12. ดอยภูคา จังหวัดน่าน  มนุษยศาสตร์   ง่าย จับรายละเอียด Open Open
6. มะละกอ ผลไม้รักษาโรค วิทยาศาสตร์สุขภาพ ง่าย จับรายละเอียด Open Open
21. คำเรียกเกวียน มนุษยศาสตร์ ง่าย จับรายละเอียด Open Open
7. เหตุใดนกแสกจึงเป็นสัญลักษณ์ของความตาย มนุษยศาสตร์ ง่าย จับรายละเอียด Open Open
9. ปลูกระกำไม่ซ้ำซอกเหมือนชื่อ สังคมศาสตร์ ง่าย จับรายละเอียด Open Open
9. เครื่องบินโดยสารที่ใช้ผ้าห่มวัดความสุข มนุษยศาสตร์ ง่าย จับรายละเอียด Open Open
16. ทองหลางน้ำ  วิทยาศาสตร์สุขภาพ  ง่าย  จับรายละเอียด Open Open
20. ลายจุดของเต่าทองมีหน้าที่อะไร  วิทยาศาสตร์ทั่วไป ง่าย จับรายละเอียด Open Open
21. ทำไมแมลงปอถึงบินไปแตะบนผิวน้ำ  วิทยาศาสตร์ทั่วไป  ง่าย  จับรายละเอียด Open Open
22. เรื่องที่ไม่รู้ไม่ได้เกี่ยวกับการหาว  วิทยาศาสตร์ทั่วไป  ง่าย  จับรายละเอียด Open Open
2. “น้ำค้าง” เกิดขึ้นได้อย่างไร?777 วิทยาศาสตร์ทั่วไป กลาง จับรายละเอียด Open Open
3. เราควรเลิกใช้แก้วแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งไหม  วิทยาศาสตร์ทั่วไป  กลาง จับรายละเอียด Open Open
20. ทำไมจึงไม่มีรางวัลโนเบลสาขาคณิตศาสตร์  มนุษยศาสตร์  กลาง  จับรายละเอียด Open Open
21. ภาพประวัติศาสตร์  มนุษยศาสตร์ กลาง จับรายละเอียด Open Open
4. น้ำเสียเกิดขึ้นได้อย่างไร  วิทยาศาสตร์ทั่วไป กลาง  จับรายละเอียด Open Open
5. ภูเขาไฟเกิดขึ้นได้อย่างไร  วิทยาศาสตร์ทั่วไป กลาง จับรายละเอียด Open Open
6. “มด” สัตว์จิ๋วแต่แจ๋ว?  วิทยาศาสตร์ทั่วไป กลาง  จับรายละเอียด Open Open
7. เครื่องประดับใต้ท้องทะเล  วิทยาศาสตร์ทั่วไป กลาง จับรายละเอียด Open Open
9. ภาวะโลกร้อนเกิดจากอะไร ส่งผลกระทบอย่างไรบ้าง
ในปัจจุบัน
 วิทยาศาสตร์ทั่วไป  กลาง จับรายละเอียด Open Open
11. แสงเหนือคืออะไร  วิทยาศาสตร์ทั่วไป กลาง จับรายละเอียด Open Open
17. ผักจิ้มน้ำพริกที่เรายังไม่รู้จัก   วิทยาศาสตร์สุขภาพ  กลาง จับรายละเอียด Open Open
18. การเกิดดินเค็มและวิธีแก้ปัญหาดินเค็ม  วิทยาศาสตร์ทั่วไป  กลาง  จับรายละเอียด Open Open
19. กระบวนการเกิดหินงอกหินย้อย  วิทยาศาสตร์ทั่วไป  กลาง จับรายละเอียด Open Open
10. วันภาษาไทย: บางปัญหาที่น่าแลกเปลี่ยนทัศนะ มนุษยศาสตร์ กลาง จับรายละเอียด Open Open
11. ควันดำ วิทยาศาสตร์ทั่วไป กลาง จับรายละเอียด Open Open
12. ดาวหาง วิทยาศาสตร์ทั่วไป กลาง จับรายละเอียด Open Open
14. สีสเปรย์บนกำแพง  มนุษยศาสตร์ กลาง จับรายละเอียด Open Open
13. โดรน วิทยาศาสตร์ทั่วไป กลาง จับรายละเอียด Open Open
3. สำนวนไทย “ดูช้างให้ดูหาง”  มนุษยศาสตร์  กลาง  จับรายละเอียด Open Open
6. “เอาถ่านไหม?” คำถามจากหมึก-คนเผาถ่าน สังคมศาสตร์  กลาง  จับรายละเอียด Open Open
26. เบอร์รี่ไทยสู้อ้วนไม่แพ้ของนอก  วิทยาศาสตร์สุขภาพ  กลาง  จับรายละเอียด Open Open
27. ดูแลตัวเองมากขึ้นด้วยสมุนไพรตะวันออก  วิทยาศาสตร์สุขภาพ  กลาง  จับรายละเอียด Open Open
29. ระวัง! มหันตภัยในเส้นก๋วยเตี๋ยว  วิทยาศาสตร์สุขภาพ กลาง  จับรายละเอียด Open Open
30. อาหารฟาสต์ฟู้ด ต้นตอโรคภูมิแพ้  วิทยาศาสตร์สุขภาพ  กลาง  จับรายละเอียด Open Open
31. อาหารทะเลปลอดภัย ไม่เสี่ยงท้องเสีย  วิทยาศาสตร์สุขภาพ  กลาง จับรายละเอียด Open Open
1. อินทนิลน้ำ ไม้ป่าดอกสวยช่วยคนเบาหวาน  วิทยาศาสตร์สุขภาพ  กลาง จับรายละเอียด Open Open
2. กุหลาบสมุนไพรสารพัดประโยชน์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ  กลาง  จับรายละเอียด Open Open
3. ประโยชน์ของต้นสาบเสือ วิทยาศาสตร์สุขภาพ  กลาง  จับรายละเอียด Open Open
5. กระเทียมสมุนไพรมหัศจรรย์  วิทยาศาสตร์สุขภาพ  กลาง  จับรายละเอียด Open Open
7. นมไม่บูด แต่ทำไมกินแล้วท้องเสีย  วิทยาศาสตร์สุขภาพ  กลาง  จับรายละเอียด Open Open
8. สิ่งที่ควรระวังในฤดูหนาว  วิทยาศาสตร์สุขภาพ  กลาง  จับรายละเอียด Open Open
9. สิวจานด่วน  วิทยาศาสตร์สุขภาพ กลาง จับรายละเอียด Open Open
11. กินอย่างไรเมื่อไตเสื่อม  วิทยาศาสตร์สุขภาพ  กลาง จับรายละเอียด Open Open
12. “เชียงดา” ผักผู้ฆ่าน้ำตาล ประหารเบาหวาน  วิทยาศาสตร์สุขภาพ  กลาง  จับรายละเอียด Open Open
13. “อีโบล่า” มหันตภัยเชื้อโรคร้าย  วิทยาศาสตร์สุขภาพ  กลาง จับรายละเอียด Open Open
14. คามู คามูผลไม้มากคุณค่า  วิทยาศาสตร์สุขภาพ  กลาง จับรายละเอียด Open Open
19. ไม่เคี้ยวแต่อร่อย ความรู้สึกที่ผิดเพี้ยน  วิทยาศาสตร์สุขภาพ  กลาง  จับรายละเอียด Open Open
33. ให้รัก…ให้วัคซีน  วิทยาศาสตร์สุขภาพ  กลาง  จับรายละเอียด Open Open
5. ภาษาสู่อาเซียน สังคมศาสตร์ กลาง จับรายละเอียด Open Open
14. โยเกิร์ต วิทยาศาสตร์สุขภาพ กลาง จับรายละเอียด Open Open
15. วีธีกำจัดยาฆ่าแมลงในผักผลไม้ วิทยาศาสตร์สุขภาพ กลาง จับรายละเอียด Open Open
16. การดูแลเท้าผู้สูงอายุ วิทยาศาสตร์สุขภาพ กลาง จับรายละเอียด Open Open
17. แป้งฝุ่น วิทยาศาสตร์สุขภาพ กลาง จับรายละเอียด Open Open
19. วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน : เชื่อมโยงท้องถิ่นด้วยธรรมชาติและวัฒนธรรม สังคมศาสตร์ กลาง จับรายละเอียด Open Open
23. พัฒนาการการขนส่ง มนุษยศาสตร์ กลาง จับรายละเอียด Open Open
24. วอลต์ ดิสนีย์ (Wait Disney) ราชาการ์ตูนโลก มนุษยศาสตร์ กลาง จับรายละเอียด Open Open
26. อ่าวแห่งความอารี มนุษยศาสตร์ กลาง จับรายละเอียด Open Open
29. ภัยจากน้ำมันทอดซ้ำ วิทยาศาสตร์สุขภาพ กลาง จับรายละเอียด Open Open
30. อัญชัน ผีเสื้อสีน้ำเงิน วิทยาศาสตร์สุขภาพ กลาง จับรายละเอียด Open Open
31. ๕ ธันวาคม วันดินโลก มนุษยศาสตร์ กลาง จับรายละเอียด Open Open
32. กล้วย ผี และความเชื่อ มนุษยศาสตร์ กลาง จับรายละเอียด Open Open
33. มะตูม ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ของเทพเจ้า มนุษยศาสตร์ กลาง จับรายละเอียด Open Open
34. เกษตรทฤษฎีใหม่ สังคมศาสตร์ กลาง จับรายละเอียด Open Open
35. แปะตำปึง ยอดสมุนไพรครอบจักรวาล วิทยาศาสตร์สุขภาพ กลาง จับรายละเอียด Open Open
36. หม้อข้าวหม้อแกงลิง วิทยาศาสตร์ทั่วไป กลาง จับรายละเอียด Open Open
14. เมืองไทยน่าอยู่ สังคมศาสตร์ กลาง จับรายละเอียด Open Open
17. โรงเรียนเอกชนตื่นตัวรับเออีซีแห่เรียนภาษาเขมร พม่า เวียดนาม สังคมศาสตร์ กลาง จับรายละเอียด Open Open
2. ความสุขเล็ก ๆ กับภารกิจอันยิ่งใหญ่ของคุณยาย
ใจบุญวัย 99 ปี
สังคมศาสตร์ กลาง จับรายละเอียด Open Open
37. ธรรมรักษา มนุษยศาสตร์ กลาง จับรายละเอียด Open Open
38. พระมหากรุณาธิคุณจากต้นกาแฟเพียงต้นเดียว มนุษยศาสตร์ กลาง จับรายละเอียด Open Open
39. น้ำอีเอ็มเพื่อลำคลองสวย สังคมศาสตร์ กลาง จับรายละเอียด Open Open
40. เงินคือพระเจ้าหรือ? มนุษยศาสตร์ กลาง จับรายละเอียด Open Open
41. ลุงกิ่ง คนกินคางคก มนุษยศาสตร์ กลาง จับรายละเอียด Open Open
42. หุ่นละครสานสัมพันธ์ไทยเวียดนาม ๔๐ ปี สังคมศาสตร์ กลาง จับรายละเอียด Open Open
44. ฝนกรด วิทยาศาสตร์ทั่วไป กลาง จับรายละเอียด Open Open
45. เรื่องน่ารู้ของสบู่ วิทยาศาสตร์สุขภาพ กลาง จับรายละเอียด Open Open
46. ตำนานเสาวรส วิทยาศาสตร์ทั่วไป กลาง จับรายละเอียด Open Open
47.เจ็บคอนานๆ แบบนี้แก้ไขด้วยการเลือกรับประทานให้เป็น วิทยาศาสตร์สุขภาพ กลาง จับรายละเอียด Open Open
48. น้ำแร่ ผลไม้หวานของฝากจากสึนามิ สังคมศาสตร์ กลาง จับรายละเอียด Open Open
49. วิธีใช้สมุนไพรแผนปัจจุบันเพื่อสมองและดวงตา วิทยาศาสตร์ทั่วไป กลาง จับรายละเอียด Open Open
50. เห็ดหูหนู สรรพคุณดีอร่อย วิทยาศาสตร์ทั่วไป กลาง จับรายละเอียด Open Open
50. เดือนอ้าย มนุษยศาสตร์ กลาง จับรายละเอียด Open Open
51. การจำศีลของสัตว์ในฤดูหนาว วิทยาศาสตร์ทั่วไป ยาก จับรายละเอียด Open Open
52. ภาษาไทยภาวะวิกฤต ช่วยด้วย ฉันกำลังจะตาย มนุษยศาสตร์ ยาก จับรายละเอียด Open Open
9. ยกตัวเองขึ้นโดยไม่ลดคนอื่นลง  มนุษยศาสตร์  ยาก  จับรายละเอียด Open Open
53. พายุฤดูร้อน วิทยาศาสตร์ทั่วไป ยาก จับรายละเอียด Open Open
54. โคมไฟของคนตาบอด มนุษยศาสตร์ ยาก จับรายละเอียด Open Open
56. สังคมก้มหน้า สังคมศาสตร์ ยาก จับรายละเอียด Open Open
57. งูสวัด พบบ่อยในผู้สูงอายุ วิทยาศาสตร์สุขภาพ ยาก จับรายละเอียด Open Open
28. 5 วิธีปรับอาหาร ลาขาดความเศร้า วิทยาศาสตร์สุขภาพ ยาก จับรายละเอียด Open Open
25. ประโยชน์ของส้ม วิทยาศาสตร์สุขภาพ ยาก จับรายละเอียด Open Open
21. เมื่อลูกน้อยเผลอกินเผ็ด รสชาติที่ไม่คุ้นเคย วิทยาศาสตร์สุขภาพ ยาก จับรายละเอียด Open Open
58. ประวัติการรถไฟโลก มนุษยศาสตร์ ยาก จับรายละเอียด Open Open
61. เวลา : ทรัพย์มีค่าของชีวิต สังคมศาสตร์ ยาก จับรายละเอียด Download Open
62. อำลาโทรเลขไทย ๑๒๒ ปี มนุษยศาสตร์ ยาก จับรายละเอียด Open Open

จับประเด็น

รายชื่อบทอ่าน สาขาวิชา ความยากง่าย ประเภทบทอ่าน บทอ่าน คำถาม
2. ลูกโกหกพ่อ พ่อโกหกลูก มนุษยศาสตร์ ง่าย จับประเด็น Open Open
8. การแข่งขันที่ยิ่งใหม่ มนุษยศาสตร์ ง่าย จับประเด็น Open Open
18. ตัดสินใจลำบาก  มนุษยศาสตร์  ง่าย จับประเด็น Open Open
7. จากเซอร์แมทถึงแมทเทอร์ฮอร์น  มนุษยศาสตร์  ง่าย  จับประเด็น Open Open
8. การส่งจดหมายและพัสดุทั่วโลก
เขาทำงานกันอย่างไร
 มนุษยศาสตร์ กลาง  จับประเด็น Open Open
3. ยิ่งรวยจะยิ่งหยาบคาย สังคมศาสตร์ กลาง จับประเด็น Open Open
8. การ์ดวันพ่อ มนุษยศาสตร์ กลาง จับประเด็น Open Open
23. ทำไมต้องเป็น “หนูทดลอง” (เป็นแมว กบ ลิงไม่ได้หรือ?)  วิทยาศาสตร์ทั่วไป กลาง จับประเด็น Open Open
12. สิ่งซ่อนเร้นในเปลือกหอยเป๋าฮื้อ วิทยาศาสตร์ทั่วไป  กลาง  จับประเด็น Open Open
14. สิ่งห่อหุ้มในธรรมชาติต้นแบบที่ดีของบรรจุภัณฑ์  วิทยาศาสตร์ทั่วไป กลาง จับประเด็น Open Open
24. “ตกหลุมอากาศ” เหตุระทึกบนเครื่องบินที่ใคร ๆ
ก็ไม่อยากเจอ
 วิทยาศาสตร์ทั่วไป  กลาง  จับประเด็น Open Open
25. เชื่อหรือไม่ กินน้ำตาลเยอะจะเป็นคนขี้โมโห
หงุดหงิดง่าย
 วิทยาศาสตร์ทั่วไป/วิทยาศาสตร์สุขภาพ กลาง จับประเด็น Open Open
5. ไหเงินของยาย มนุษยศาสตร์ กลาง จับประเด็น Open Open
10. เราเก็บความสุขสู่ความทรงจำได้  มนุษยศาสตร์  กลาง  จับประเด็น Open Open
23. อะโวคาโดเพิ่มพลังดูดซึมวิตามินเอ วิทยาศาสตร์สุขภาพ กลาง จับประเด็น Open Open
7. หนึ่งปีไม่มีอินเทอร์เน็ตของพอล มิลเลอร์ สังคมศาสตร์ กลาง จับประเด็น Open Open
13. iPad กับพัฒนาการของเด็ก สังคมศาสตร์ กลาง จับประเด็น Open Open
สุภาพบุรุษในฝัน สังคมศาสตร์ กลาง จับประเด็น Open Open
10. กินมะละกอจีเอ็มโอต้องระวังแท้ง ภูมิแพ้ ดื้อยา วิทยาศาสตร์สุขภาพ กลาง จับประเด็น Open Open
13. เขาคือพลเมืองดี  มนุษยศาสตร์  กลาง  จับประเด็น Open Open
25. วัดร่องขุ่น จังหวัดเชียงราย มนุษยศาสตร์ กลาง จับประเด็น Open Open
22. เงินใส่ซอง สังคมศาสตร์ กลาง จับประเด็น Open Open
15. มาลิน คุนดัง  มนุษยศาสตร์ กลาง  จับประเด็น Open Open
20. สร้างสุขง่าย ๆ แค่ใช้ความคิดเป็น สังคมศาสตร์ กลาง จับประเด็น Open Open
60. ฝึกใจให้เอาชนะความอยาก มนุษยศาสตร์ กลาง จับประเด็น Open Open
16. หมากม่วงของไผ  มนุษยศาสตร์ กลาง  จับประเด็น Open Open
19. ไหวพริบของลูกสาวชาวนา  มนุษยศาสตร์ กลาง  จับประเด็น Open Open
27. ดูแลสุขภาพด้วยอาหาร 7 สี วิทยาศาสตร์สุขภาพ กลาง จับประเด็น Open Open
28. กินคลีนอย่างไรให้ถูกวิธี วิทยาศาสตร์สุขภาพ กลาง จับประเด็น Open Open
4. มีความสุขกับชีวิต  สังคมศาสตร์ ยาก จับประเด็น Open Open
15. ปรากฎการณ์พายุสุริยะ  วิทยาศาสตร์ทั่วไป  ยาก จับประเด็น Open Open
5. “พรสวรรค์” ต้องการ “พรแสวง” ประกอบ สังคมศาสตร์ ยาก  จับประเด็น Open Open
ตอนที่ 2 บทอ่านที่มีคำถามรูปแบบอัตนัย 
รายชื่อบทอ่าน สาขาวิชา ความยากง่าย ประเภทบทอ่าน บทอ่าน คำถาม
1. ม้าน้อยข้ามแม่น้ำ มนุษยศาสตร์  กลาง  จับประเด็น PDF PDF
2. ลาโง่โม่แป้ง  มนุษยศาสตร์ กลาง จับประเด็น PDF PDF
3.  มุมดีๆ ของการเป็นเศรษฐีเงินผ่อน สังคมศาสตร์ ยาก จับประเด็น PDF PDF
4. Fukushima Water น้ำแร่พร้อมสารปนเปื้อนวางจำหน่ายแล้ว สังคมศาสตร์ ยาก จับประเด็น PDF PDF
5. คนไทยทั้งประเทศร่วมปฏิรูปประเทศไทย สังคมศาสตร์ ยาก จับประเด็น PDF PDF
6. เด็กเร่รอน : วาระทางสังคม  สังคมศาสตร์  ยาก จับประเด็น PDF PDF
7. สื่อโฆษณากับความเหลื่อมล้ำทางเพศ  สังคมศาสตร์  ยาก จับประเด็น PDF PDF
8. โพลไม่ใช่มติมหาชน สังคมศาสตร์  ยาก จับประเด็น PDF PDF
9. ความสำคัญของเศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์  ยาก จับประเด็น PDF PDF
10. พ่อค้าคนกลางกับระบบเศรษฐกิจ สังคมศาสตร์  ยาก จับประเด็น PDF PDF
11. “โลงกระดาษ” ดีไซน์เก๋ สังคมศาสตร์  ยาก จับประเด็น PDF PDF
12. อินเทอร์เน็ต ภัยร้ายของเยาวชนไทยในยุคไซเบอร์ สังคมศาสตร์  ยาก จับประเด็น PDF PDF
13. ถุงพลาสติกกับภาวะโลกร้อน วิทยาศาสตร์ทั่วไป  ยาก จับประเด็น PDF PDF
14. ภาพเตือนซองบุหรี่ช่วยลดอัตราการตาย วิทยาศาสตร์สุขภาพ  ยาก จับประเด็น PDF PDF
15. ที่มาของคำว่า “กิ้งก่าได้ทอง” มนุษยศาสตร์  กลาง ตีความ PDF PDF
16. ตัวเราก็ยังมีค่าที่สุดเสมอ มนุษยศาสตร์  ยาก ตีความ PDF PDF
17. ความรัก มนุษยศาสตร์  ยาก ตีความ PDF PDF
18. ธนาคารเวลา มนุษยศาสตร์  ยาก ตีความ PDF PDF
19. หน้าต่างความเชื่อ มนุษยศาสตร์  ยาก ตีความ PDF PDF
20. คิดก่อนเขียน มนุษยศาสตร์  ยาก ตีความ PDF PDF