กิจกรรม “การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านทักษะภาษาไทยให้กับนักเรียนมัธยมศึกษา”โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาไทยสำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม (จังหวัดศรีสะเกษ) ปี ๒๕๖๒ ภายใต้ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และ สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1568787612517

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษาไทยสำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม เพื่อพัฒนาความสามารถของครูภาษาไทยในโรงเรียนพระปริยัติธรรม จังหวัดศรีสะเกษ ให้ครูได้นำบทเรียนเสริมการอ่าน จำนวน ๑๗๑ เรื่อง ในสาขาวิชา มนุษยศาสตร์, วิทยาศาสตร์ทั่วไป, สังคมศาสตร์, วิทยาศาสตร์สุขภาพ และเกษตรศาสตร์ มาทำกิจกรรมพัฒนาความสามารถในการอ่านให้แก่นักเรียนมัธยมของตนเองได้ โดยพัฒนาทักษะในการอ่านคือ การอ่านจับรายละเอียด การอ่านจับประเด็นหลัก และการอ่านตีความ

มูลนิธิฯ ร่วมกับ สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมในจังหวัดศรีสะเกษ ได้กำหนดจัดอบรมโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาไทย: กิจกรรมการพัฒนาความสามารถในการอ่าน (ศรีสะเกษ) ระหว่างวันที่ ๔ – ๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม ต.เมืองใต้ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ ทั้งนี้ ขอให้ครูผู้เข้าร่วมโครงการ ทำการคัดเลือกนักเรียนที่จะเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และจัดให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน (pre-test) เพื่อนำผลคะแนนที่ได้มาใช้ประกอบในการอบรมในครั้งนี้ด้วย

ทั้งนี้ขอความกรุณาทุกท่าน ส่งผลคะแนนการทดสอบก่อนเรียนมาให้ทางโครงการฯ ภายในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ ผ่านช่องทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทางไลน์กลุ่มครูภาษาไทย (ศรีสะเกษ) หรือทางอีเมล์ผู้ประสานงาน และศึกษาแผนการดำเนินงานตามปฎิทินกิจกรรมที่กำหนดต่อไป

1. เอกสารโครงการ
1.1 ข้อเสนอโครงการ (ดาวน์โหลดเอกสาร)
1.2 ปฏิทินกิจกรรมและแผนการดำเนินงาน (ดาวน์โหลดเอกสาร)

2. แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test)
2.1  คำชี้แจงในการทำแบบทดสอบก่อนเรียน
2.2  Pre Test (ปริยัติ 62) กระดาษคำถาม
2.3  Pre Test (ปริยัติ 62) เฉลย
2.4  ตารางบันทึกคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียน

3. อุปกรณ์ที่ใช้ในการพัฒนา
3.1 บทอ่าน 63 เรื่อง (บทอ่าน, คำถาม, เฉลย)
3.2 บทอ่าน 108 เรื่อง (บทอ่าน, คำถาม, เฉลย)
3.3 ตารางบันทึกพัฒนาการในการอ่านของนักเรียนรายบุคคล 
3.3 ตารางคำนวณคะแนนพัฒนาการ : เปรียบเทียบผล pre-test และ post-test ของนักเรียน

4. การส่งงาน
4.1 ข้อตกลงเบื้องต้น
4.2 คู่มือ-วิธีส่งงานขึ้น Drive
4.3 Drive ส่งงาน

5. เอกสารประกอบการอบรม
5.1  ตารางบันทึกต่าง ๆ (pre-post)
5.2  เกณฑ์การพิจารณาระดับความสามารถของนักเรียนในแต่ละประเภทคำถาม
5.3  รายละเอียดบทอ่าน 63 เรื่อง
5.4  รายละเอียดบทอ่าน 108 เรื่อง
5.5  สมุดบันทึกฝึกฝนการอ่าน
5.6  ตารางบันทึกพัฒนาการในการอ่านของนักเรียน
5.7  รายงานผลการดำเนินงาน (รายงวด)   word.doc
5.8  แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ