TH  |  EN

โครงการที่ส่งเข้าประกวด

กิจกรรมประจำปี

กิจกรรม Show & Share 2023 : สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว

ภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ 1 – 2 ธันวาคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (อาคาร CC)
สวทช. อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

———————————————————-

      ด้วยมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีดำเนินกิจกรรม พัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนในโครงการฯ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนและ สามเณรได้จัดทำโครงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งเสริมให้เกิดทักษะการคิด การแก้ปัญหา และเรียนรู้ผ่านกระบวนการ ทำโครงงาน อันเป็นทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 เริ่มสนับสนุนทุนทำโครงงานให้แก่สามเณรจากโรงเรียน พระปริยัติธรรม และตั้งแต่ปี พ.ศ.2560 ได้ขยายการสนับสนุนทุนทำโครงงานให้แก่นักเรียนจากโรงเรียนในโครงการเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบท (ทสรช.) และนักเรียนจากโรงเรียนในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม

      ทั้งนี้ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดให้มีการ ประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี เป็นการประกวดความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์/ นักศึกษา/นักเรียน/สามเณรที่เข้าร่วมประกวด จากการทำงานเป็นทีมในการสร้างสรรค์โครงงานด้านวิทยาศาสตร์และทฤษฎี อุปกรณ์ที่มีอยู่ทั่วไป มาสร้างสรรค์เป็นชิ้นงานหรือสิ่งประดิษฐ์ตามจินตนาการของตนเองหรือทีม ตามมาตรฐาน สาระการออกแบบ และเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยต้องมีการวางแผนสร้างโครงงานอย่างมีระบบและขั้นตอน ให้ทำงานตามภารกิจ หรือแก้ปัญหาเฉพาะหน้า จนได้ข้อสรุปหรือผลสรุปที่เป็นคำตอบในเรื่องนั้น

         วัตถุประสงค์ 

     1. ส่งเสริมให้นักเรียนและสามเณรได้เรียนรู้อุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์จากการออกแบบหุ่นยนต์วิ่งจับเส้นและหุ่นยนต์KidBright
     2. เพื่อสนับสนุนทุน ให้สามเณรจากโรงเรียนพระปริยัติธรรม นักเรียนจากโรงเรียน ทสรช. และนักเรียนจากโรงเรียนเอกชน สอนศาสนาอิสลาม ได้ทำโครงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในโรงเรียนได้ ผลงานที่ได้ จะเปิดโอกาสให้นักเรียนและสามเณรได้มีโอกาสศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในโควต้ารับตรงหรือโควต้าพิเศษ
      3.เพื่อพัฒนานักเรียนและสามเณรที่เข้าร่วมโครงการฯ ผ่านกระบวนการทำโครงงาน ให้มีทักษะการคิด การแก้ปัญหา ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีสมัยใหม่ อาทิ สมองกลฝังตัว, IoT, 3D-Printing
      4. เพื่อกระตุ้นและสนับสนุนให้นักเรียนและสามเณรได้มีโอกาสแสดงความสามารถและทักษะที่เป็นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

         กลุ่มเป้าหมายของโครงการ

    ครูและนักเรียนและสามเณร ประมาณ 600 คน (โรงเรียน 84 แห่ง) ภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ดังนี้

 • โรงเรียนในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม ประมาณ 22 แห่ง
 • โรงเรียนในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบท (ทสรช.) ประมาณ 30 แห่ง
 • โรงเรียนในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ประมาณ 4 แห่ง
 • สถานพินิจในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ประมาณ 10 แห่ง
 • โรงเรียนในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการ ประมาณ 10 แห่ง
 • โรงเรียนในโครงงานอื่น ๆ ประมาณ 8 แห่ง

         กิจกรรมมี ดังนี้

วันที่ 1 ธ.ค. 2566
     – กิจกรรมที่ 1 ประกวดสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว (ระดับ ม.ต้น)
     – กิจกรรมที่ 2 แข่งขันหุ่นยนต์วิ่งจับเส้น
     – กิจกรรมที่ 3 หุ่นยนต์กู้ภัย หรือหุ่นยนต์สำรวจ
     – กิจกรรมที่ 4 หุ่นยนต์ไต่ราว/หุ่นยนต์แมลง 6 ขา
วันที่ 2 ธ.ค. 2566
     – กิจกรรมที่ 5 ประกวดสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว (ระดับ ม.ปลาย)
     – กิจกรรมที่ 6 ประกวดผลงานนวัตกรรมอาหาร
     – กิจกรรมที่ 7 แข่งขันการใช้ AI tool

         ประเภทรางวัล

     กลุ่มนักเรียน/สามเณร: ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ประเภท “สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน”

 • กลุ่มเหรียญทอง เหรียญทอง, เกียรติบัตร
 • กลุ่มเหรียญเงิน เหรียญเงิน, เกียรติบัตร
 • กลุ่มเหรียญทองแดง เหรียญทองแดง, เกียรติบัตร

ประเภท “โครงงาน/สิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Agriculture)”

 • กลุ่มเหรียญทอง เหรียญทอง, เกียรติบัตร
 • กลุ่มเหรียญเงิน เหรียญเงิน, เกียรติบัตร
 • กลุ่มเหรียญทองแดง เหรียญทองแดง, เกียรติบัตร

ประเภท “โครงงาน/สิ่งประดิษฐ์เพื่อศึกษาและดูแลสิ่งแวดล้อมในทองถิ่น (Environmental Studies)”

 • กลุ่มเหรียญทอง เหรียญทอง, เกียรติบัตร
 • กลุ่มเหรียญเงิน เหรียญเงิน, เกียรติบัตร
 • กลุ่มเหรียญทองแดง เหรียญทองแดง, เกียรติบัตร

      กลุ่มนักเรียน/สามเณร: ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ประเภท “สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน”

 • กลุ่มเหรียญทอง เหรียญทอง, เกียรติบัตร
 • กลุ่มเหรียญเงิน เหรียญเงิน, เกียรติบัตร
 • กลุ่มเหรียญทองแดง เหรียญทองแดง, เกียรติบัตร

ประเภท “โครงงาน/สิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Agriculture)”

 • กลุ่มเหรียญทอง เหรียญทอง, เกียรติบัตร
 • กลุ่มเหรียญเงิน เหรียญเงิน, เกียรติบัตร
 • กลุ่มเหรียญทองแดง เหรียญทองแดง, เกียรติบัตร

ประเภท “โครงงาน/สิ่งประดิษฐ์เพื่อศึกษาและดูแลสิ่งแวดล้อมในทองถิ่น (Environmental Studies)”

 • กลุ่มเหรียญทอง เหรียญทอง, เกียรติบัตร
 • กลุ่มเหรียญเงิน เหรียญเงิน, เกียรติบัตร
 • กลุ่มเหรียญทองแดง เหรียญทองแดง, เกียรติบัตร

     รางวัลแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งจับเส้น

 • ผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ผู้ชนะ ได้รางวัล “เหรียญทอง” พร้อมเกียรติบัตร “รางวัลชนะเลิศ”
 • ผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ผู้แพ้ ไดรางวัล “เหรียญทอง” พร้อมเกียรติบัตร “รางวลรองชนะเลศอันดับ 1”
 • ผู้ผ่านเข้ารอบ 4 ทีม ผู้แพ้ ทั้ง 2 ทีม ได้รางวัล “เหรียญทอง” พร้อมเกียรติบัตร “รางวัลรองชนะเลศอันดับ 2”
 • ผู้ที่ผ่านเข้ารอบ 8 ทีม ผู้แพ้ทั้ง 4 ทีม ได้รางวัล “เหรียญเงิน” พร้อมเกียรติบัตร “รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3”
 • ผู้ที่ผ่านเข้ารอบ 16 ทีม ผู้แพ้ทั้ง 8 ทีม ได้รางวัล “เหรียญเงิน” พร้อม “เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน”
 • ผู้ผ่านเข้าแข่งขันในรอบที่ 2 จะได้ “เหรียญทองแดง” พร้อม “เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน”
 • ผู้ไม่ผ่านการแข่งขันรอบที่ 1 จะได้ “เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน”

      รางวัลแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัย หรือหุ่นยนต์สำรวจ

 • ผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ผู้ชนะ ได้รางวัล “เหรียญทอง” พร้อมเกียรติบัตร “รางวัลชนะเลิศ”
 • ผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ผู้แพ้ ไดรางวัล “เหรียญทอง” พร้อมเกียรติบัตร “รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
 • ผู้ผ่านเข้ารอบ 4 ทีม ผู้แพ้ ทั้ง 2 ทีม ได้รางวัล “เหรียญทอง” พร้อมเกียรติบัตร “รางวัลรองชนะเลศอันดับ 2”
 • ผู้ที่ผ่านเข้ารอบ 8 ทีม ผู้แพ้ทั้ง 4 ทีม ได้รางวัล “เหรียญเงิน” พร้อมเกียรติบัตร “เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน”
 • ผู้ที่ผ่านเข้ารอบ 16 ทีม ผู้แพ้ทั้ง 8 ทีม ได้รางวัล “เหรียญทองแดง” พร้อม “เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน”

     รางวัลแข่งขันหุ่นยนต์ไต่ราว/หุ่นยนต์แมลง 6 ขา

 • ผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ผู้ชนะ ได้รางวัล “เหรียญทอง” พร้อมเกียรติบัตร “รางวัลชนะเลิศ”
 • ผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ผู้แพ้ ไดรางวัล “เหรียญทอง” พร้อมเกียรติบัตร “รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1”
 • ผู้ผ่านเข้ารอบ 4 ทีม ผู้แพ้ ทั้ง 2 ทีม ได้รางวัล “เหรียญทอง” พร้อมเกียรติบัตร “รางวัลรองชนะเลศอันดับ 2”
 • ผู้ที่ผ่านเข้ารอบ 8 ทีม ผู้แพ้ทั้ง 4 ทีม ได้รางวัล “เหรียญเงิน” พร้อมเกียรติบัตร “เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน
 • ผู้ที่ผ่านเข้ารอบ 16 ทีม ผู้แพ้ทั้ง 8 ทีม ได้รางวัล “เหรียญทองแดง” พร้อม “เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน”

     รางวัลแข่งขันการใช้ AI Tools

 • กลุ่มเหรียญทอง เหรียญทอง, เกียรติบัตร
 • กลุ่มเหรียญเงิน เหรียญเงิน, เกียรติบัตร
 • กลุ่มเหรียญทองแดง เหรียญทองแดง, เกียรติบัตร

————————————————