กิจกรรมการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว Show&Share 2023

โครงการที่ส่งเข้าประกวด

กิจกรรมประจำปี

การแข่งขันหุ่นยนต์บีม

กิจกรรม Show & Share 2023 : สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว
ภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ 1  ธันวาคม 2566
ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

ประกาศรางวัลการแข่งขัน

ชื่อโรงเรียนชื่อทีมชื่อ – นามสกุลชื่อ – นามสกุลรางวัล 
ศูนย์ฝึกและอบรบเด็กและเยาชนสิรินธรสิรินธร1นาย ปฏิภาณ สีมาคำ ชนะเลิศ 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 จังหวัดเชียงใหม่RPK 31 (No.1)นายชานุ ดอกอินนางสาวจารุวรรณ ชะนูรองชนะเลิศอันดับ 1 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนครRPK53 2นางสาวอุไรวรรณ กลิ่นเลี้ยมนางสาวศศิธร ไชยารองชนะเลิศอันดับ 2 
โรงเรียนราชินีRJ-002นางสาวธนัญชนก พุทธศรี รองชนะเลิศอันดับ 3 
ศูนย์ฝึกและอบรบเด็กและเยาชนสิรินธรสิริธร4นาย จิรศักดิ์ มหาวงศ์นาย อภิวุฒน์ กิ่งจันทร์รองชนะเลิศอันดับ 3 
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึงIT BANBUENG (No.1)นายธาวิน กลิ่นหอมนายธนกร อุยสุขเหรียญเงิน 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 จังหวัดเชียงใหม่RPK 31 (No.5)นางสาวภานุศรี ชื่นสุขเจริญกุล เหรียญเงิน 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนครRPK53 1นางสาวพรรวินทร์ อินหนองนางสาวอนุสรา อุปชาเหรียญเงิน 
ศูนย์ฝึกและอบรบเด็กและเยาชนสิรินธรสิรินธร3นาย ธนพล ชื่นตา เหรียญเงิน 
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์โสตเพชรบูรณ์ ทีม 1นายธนาธาน เหล่าเพชร เหรียญทองแดง 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 60 จังหวัดเชียงใหม่R.P.G.60 (No.1)เด็กชายกันตกานต์ เลาว้างเด็กชายกมล แซ่เฒ่าเหรียญทองแดง 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 จังหวัดเชียงใหม่RPK 31 (No.2)นางสาวเพชรัตน์ ลำแพนไพรีนางสาวดาริน เซ็ตย่ะเหรียญทองแดง 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 จังหวัดเชียงใหม่RPK 31 (No.3)นายอนุชา ปรีดาพนา เหรียญทองแดง 
โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยาArobotนายอนัส รัมภักดิ์นายแวอีซอมุดดีน แวนาแวเหรียญทองแดง 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยาPRK24 2นายฉลองราชย์ นามพุฒนายพงศ์ภัทร พวงมาลาเหรียญทองแดง 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยาPRK24 3นางสาวสุชานาถ ทะจันทร์นางสาวปภัสษร งามจิตสกุลเหรียญทองแดง 
โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์SST. BEAM1นางสาวภัทฑิรา สมัญญานางสาวกุลณัฐ ขำปั้นเหรียญทองแดง 
โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรอนุสาร 1นายจักรพรรณ ติเจนางสาวชีวาพร อุตมะวงค์เหรียญทองแดง 
โรงเรียนเศษฐเสถียรในพระราชอุปถัมภ์SST.Beam1นางสาว ภัทฑิรา สมัยญานางสาว กุลณัฐ ขำปั้นเหรียญทองแดง 
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์โสตเพชรบูรณ์ ทีม 2นายนพวินท์ บัวทุม เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน 
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึงIT BANBUENG (No.2)นายเจที่ เอรอนดีน ไนท์นายอภิรักษ์ มาลัยเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน 
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึงIT BANBUENG (No.3)นายปรเมศร์ มั่นคง เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 จังหวัดเชียงใหม่RPK 31 (No.4)นางสาวชนิกานต์ พินิจลือชา เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน 
โรงเรียนราชินีRJ-001นางสาวรัชยธรณ์ วิไลจิตต์นางสาวนภัสนันท์ ธัญญธาดาเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน 
โรงเรียนราชินีRJ-003เด็กหญิงปริม เหล่าชินชาติเด็กหญิงนันท์นภัส ศศิโรจน์ธนกุลเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน 
โรงเรียนราชินีRJ-004เด็กหญิงพัทธนันท์ ศิลป์เรืองวิไลเด็กหญิงปัญฑิลา อัศวนัดดาเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน 
โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยาBrobotเด็กชายร็อฟฟา สุวาหลำเด็กชายอัลฮาชิร์ เสมาทองเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 66 จังหวัดนราธิวาสไม่ใช่หน่า ไม่ใช่หน่า (No.1)นางสาวโรสญาดา ดอเลาะ เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 66 จังหวัดนราธิวาสไม่ใช่หน่า ไม่ใช่หน่า (No.2)นายอิสวัน สะมะแอ เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยาPRK24 1นายศุภวิชญ์ อินถานายกฤษฎ์ ยอดผ่านเมองเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยาPRK24 4นาย ปิยะวัชย์ ธรรมขันเด็กชาย รุ่งเพชร แซ่ย่างเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน 
โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์SST. BEAM2เด็กชายศรัณยู เลิศรัศมีทัศน์เด็กชายยุทธพงศ์ แสงท้าวเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน 
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์โสตฯสุรินทร์โรบอทนายสุสาทร อำพันทองนางสาวไอวริณ ชนไพโรจน์เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน 
โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรอนุสาร 2นางสาวขวัญพร ลุงต่านายกรวิชญ์ เกลี้ยงสะอาดเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน 
โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรอนุสาร 3นายมณฑล วิเศษกันทรากรเด็กหญิงปิยะภา ผลเชวงเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน 
ศูนย์ฝึกและอบรบเด็กและเยาชนสิรินธรสิรินธร2นาย รวีโรจน์ พลเจริญ เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน 
ศูนย์ฝึกและอบรบเด็กและเยาชนสิรินธรสิรินธร5นาย วรวัฒน์ รักสกุลนาย อนุรักษ์ ทองปรื่อเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน 
เศษฐเสถียรในพระราชอุปถัมภ์SST.Beam2นาย ศรัณยู เลิศรัสมีทัศน์เด็กชาย ยุทธพงศ์ แสงท้าวเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน 
รปช.51 (บุรีรัมย์)BRG.51เด็กหญิง เกวลิน คำอุดเด็กหญิง ศิศิรา รักษาเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน 
รปช.51 (บุรีรัมย์)Apolloนาย โรเบิร์ด ประกิจรัมย์ เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน 
โสตนนท์โสตนนท์1นาย ธนา ดินปรางศ์นาย ธนเดช มิตรชัยชัยชาญเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน 
โสตนนท์โสตนนท์2นาย โชคอนันท์ พิมพ์สะกะนาย เกรียงไกร บุญรักษาเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน