กิจกรรมการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว Show&Share 2023

โครงการที่ส่งเข้าประกวด

กิจกรรมประจำปี

การแข่งขันหุ่นยนต์ 6 ขา

กิจกรรม Show & Share 2023 : สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว
ภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ 1  ธันวาคม 2566
ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

ประกาศรางวัลการแข่งขัน

ชื่อโรงเรียนชื่อทีมชื่อ – นามสกุลชื่อ – นามสกุลชื่อ – นามสกุลรางวัล 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษหนองบูด RPG29นายปุณวิชญ์ ปทุมสูตรนายสุตนันท์ หงส์คำ ชนะเลิศ 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่านRPK 56 Robot Teamนายณรงค์ชัย เศรษฐภักดีนายอภิวัฒน์ ศรีต้นวงศ์นางสาว สุกัญญา สกุลวรภัทรรองชนะเลิศอันดับ 1 
โรงเรียนต้นตันหยงต้นตันหยงนาย มูฮัมหมัดอูซัยรี บินอาแวมามะนาย อิดริส ยะซานาย อัสวาน มะตาเยะรองชนะเลิศอันดับ 2 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 จังหวัดแม่ฮ่องสอนหุ่นยนต์ rpk22นายสิรวิทย์ วิริยะอาทรนายเจตน์นายโยธิน ยอดคำเหรียญเงิน 
โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยาScorpionนายอิฮ์ซาน ยะปาร์นายอามีน อาลีแกนางสาว นัสริน ตาเละเหรียญเงิน 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 64 จังหวัดสุราษฎร์ธานีรปค.64นายซีดิก ดือราแมนายจิรพัส ปานปลอด เหรียญเงิน 
โรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์woke hard play hardนางสาว ฟาตีเบาะ เจาะยีนางสาว คานซาร์ มะมัง เหรียญเงิน 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 60 จังหวัดเชียงใหม่R.P.G.60นายธนวันต์ แซ่ย่างนายเทพบุตร ประกาศสังเกตุนางสาว อรนุช ยะปาเหรียญทองแดง 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จังหวัดชุมพรสองเตี้ยผจญภัยเด็กชายราศี มีชัยเด็กชายอดิเทพ ป่องพรวน เหรียญทองแดง 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 66 จังหวัดนราธิวาสB1นางสาวจาริญา ดรุณพันธ์นายฮาริ มะยูโซะ เหรียญทองแดง 
โรงเรียนบากงพิทยาBKเด็กชายซัยฟุดดีน หะยีเจะเด็งเด็กชายมูฮัมหมัดซูริน ลาเตะ เหรียญทองแดง 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนครRPK53นางสาวรุ่งอรุณ น้อยอามาตย์เด็กหญิงธีรนุช เพชรรักษา เหรียญทองแดง 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 จังหวัดหนองคายRPK27นายสิงหราช วิเศษเพ็งนายดลฤทธิ์ เหมุทัย เหรียญทองแดง 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราชร.ป.ค.๑๙นายธีรศักด์ วงศ์พิพันธ์นายโพธิวัตน์ รอดรัตน์ เหรียญทองแดง 
โรงเรียนราชประขานุเคราห์ 37 จังหวัดกระบี่RPK 37นาย พรชัย คงสุดนายณัฐภัทร เอ่งอ้วน เหรียญทองแดง 
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีC.W.Sนาย สรนาท แซ่ย่างนางสาว จิดาภา แซ่หาญ เหรียญทองแดง