TH  |  EN

กิจกรรมการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว Show&Share 2023

โครงการที่ส่งเข้าประกวด

กิจกรรมประจำปี

การแข่งขันหุ่นยนต์ไต่ราว

กิจกรรม Show & Share 2023 : สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว
ภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ 1  ธันวาคม 2566
ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางในวัลการแข่งขัน 

รางวัลชื่อโรงเรียนชื่อสกุล

เลขเกียรติบัตร

(คลิก เพื่อดาวน์โหลด)

ชนะเลิศโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรนางสาวทิพย์ธิดาภรณ์ บุตรคำ25661202-0001
รองชนะเลิศอันดับ 1โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรเด็กชายอ่ผ่า เชอหมื่อ25661202-0002
รองชนะเลิศอันดับ 2โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 64 จังหวัดสุราษฎร์ธานี เด็กหญิงชลีนธร นิลบุญ25661202-0003
รองชนะเลิศอันดับ 2โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 64 จังหวัดสุราษฎร์ธานี เด็กหญิงปภาวดี ผากอง25661202-0004
เหรียญเงินโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์เด็กชายฤชุวิญญ์  ภักดี25661202-0005
เหรียญเงินโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรนายนันทกร  วันอิน25661202-0006
เหรียญเงินโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรเด็กชายสุขธิชาติ  มาเยอะ25661202-0007
เหรียญเงินโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 จังหวัดแม่ฮ่องสอนนาย ปิ่นพงศ์ ชูสุวรรณ์25661202-0008
เหรียญเงินโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 จังหวัดแม่ฮ่องสอนนายเจตน์ –25661202-0009
เหรียญทองแดงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 60 จังหวัดเชียงใหม่นายอภิวิชญ์ แซ่ว่าง25661202-0010
เหรียญทองแดงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 60 จังหวัดเชียงใหม่เด็กชายกมล แซ่เฒ่า25661202-0011
เหรียญทองแดงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 60 จังหวัดเชียงใหม่เด็กชายธนากร แซ่จ๋าว25661202-0012
เหรียญทองแดงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 60 จังหวัดเชียงใหม่เด็กชายกันตกานต์ เลาว้าง25661202-0013
เหรียญทองแดงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 จังหวัดเชียงใหม่นางสาวดาริน. เซ็ตย่ะ25661202-0014
เหรียญทองแดงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 จังหวัดเชียงใหม่นายชานุ ดอกอิน25661202-0015
เหรียญทองแดงโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์นายเกริกเกียรติ ชาภูวงค์25661202-0016
เหรียญทองแดงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 จังหวัดแม่ฮ่องสอนนายสิรวิทย์ วิริยะอาทร25661202-0017
เหรียญทองแดงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 จังหวัดแม่ฮ่องสอนนายโยธิน ยอดคำ25661202-0018
เหรียญทองแดงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่านนายณรงค์ชัย เศรษฐภักดี25661202-0019
เหรียญทองแดงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่านนายอภิวัฒน์ ศรีต้นวงศ์25661202-0020
เหรียญทองแดงโรงเรียนต้นตันหยงนายอัสวาน มะตาเยะ25661202-0021
เหรียญทองแดงโรงเรียนต้นตันหยงนายนัสรุดดิน แก่ต่อง25661202-0022
เหรียญทองแดงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 66 จังหวัดนราธิวาสนางสาวจาริญา ดรุณพันธ์25661202-0023
เหรียญทองแดงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 66 จังหวัดนราธิวาสนายฮาริ มะยูโซะ25661202-0024
เหรียญทองแดงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์เด็กชายชยพัทธ์ อวนวังโมลิน่า25661202-0025
เหรียญทองแดงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์เด็กหญิงหิรินยา อรุณ25661202-0026
เหรียญทองแดงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์เด็กชายพงศกร อนันต์สุข25661202-0027
เหรียญทองแดงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์นายสุรเชษฐ์ จานิกร25661202-0028
เหรียญทองแดงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์นางสาวฐิตาภา ฉิมภาลี25661202-0029
เหรียญทองแดงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์นายสุตนันท์ ตุยาใส25661202-0030
เหรียญทองแดงโรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยานายอิฮ์ซาน ยะปาร์25661202-0031
เหรียญทองแดงโรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยานางสาวนัสรีน ตาเละ25661202-0032
เหรียญทองแดงโรงเรียนบากงพิทยาเด็กชายซัยฟุดดีน หะยีเจะเด็ง25661202-0033
เหรียญทองแดงโรงเรียนบากงพิทยาเด็กชายมูฮัมหมัดซูริน ลาเตะ25661202-0034
เหรียญทองแดงโรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์นางสาวนูไรดา แยนา25661202-0035
เหรียญทองแดงโรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์นางสาวคานซาร์ มามัง25661202-0036
เหรียญทองแดงโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีย์นายสุรนาท แซ่ย่าง25661202-0037
เหรียญทองแดงโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีย์นางสาวบุหงา สุเรียมมา25661202-0038
เหรียญทองแดงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราชนายธีรศักด์  วงศ์พิพันธ์25661202-0039
เหรียญทองแดงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราชนายธีรภัทร  พลายแก้ว25661202-0040
เหรียญทองแดงโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรนางสาวอริญชยา  คำออน25661202-0041
เหรียญทองแดงศรีสังวาลย์เชียงใหม่เด็กชายวรพจน์ ชื่นแสน25661202-0042
เหรียญทองแดงศรีสังวาลย์เชียงใหม่นายธนกฤต แสงจัง25661202-0043
เหรียญทองแดงโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์นางสาวนภิสา       บุญสุข25661202-0044
เหรียญทองแดงโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์เด็กหญิงวรรณกร   รัตนสงคราม25661202-0045
เหรียญทองแดงโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์นางสาวนลินรัตน์   พรวิวัฒน์สุข25661202-0046
เหรียญทองแดงโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์นางสาวดาวิษา    ตันศิริประสาทกุล25661202-0047
เหรียญทองแดงโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์เด็กหญิงวีรภัทรา   หลิมไชยกุล25661202-0048
เหรียญทองแดงโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์นางสาวจันทร์จิรา  ฮิระชิมะ25661202-0049
เหรียญทองแดงโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์เด็กชายศุภรากร     คำลอย25661202-0050
เหรียญทองแดงโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์เด็กชายธัญพฤกษ์   เขียวทอง25661202-0051
เหรียญทองแดงโรงเรีนนโสดศึกษาจังหวัดนนทบุรีเด็กชายชนสิษฐ์ จินะชัย25661202-0052
เหรียญทองแดงโรงเรีนนโสดศึกษาจังหวัดนนทบุรีเด็กชายธีรภัทร ลาดเงิน25661202-0053
เหรียญทองแดงโรงเรีนนโสดศึกษาจังหวัดนนทบุรีเด็กชายจิรันธนิน พร้อมพิมพ์25661202-0054
เหรียญทองแดงโรงเรีนนโสดศึกษาจังหวัดนนทบุรีเด็กชายธนวัตร แจ่มแจ้ง25661202-0055

ประกาศรายชื่อที่ปรึกษาที่ได้รับรางในวัลการแข่งขัน 

รางวัลชื่อโรงเรียนชื่อสกุล

เลขเกียรติบัตร

(คลิก เพื่อดาวน์โหลด)

ชนะเลิศโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรนายสมพร  สีนวลตา25661202-0056
รองชนะเลิศอันดับ 2โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 64 จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายประกฤษฎิ์  พิมพ์ภาค25661202-0057
เหรียญเงินโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์นายวิชญ์ยุทธ ไชยพรพัฒนา25661202-0058
เหรียญเงินโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 จังหวัดแม่ฮ่องสอนนางสาวบุณฑริกา  เหม่อดู25661202-0059
เหรียญทองแดงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 60 จังหวัดเชียงใหม่

นางสาวอภิสรา  คำฟู

นางสาวฐิรญา ทะนันชัย

25661202-0060

25661202-1496

เหรียญทองแดงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 จังหวัดเชียงใหม่นางธัญญรัตน์ ศิลาคำ 25661202-0061
เหรียญทองแดงโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์นายเวทางค์ มาเพชร25661202-0062
เหรียญทองแดงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 จังหวัดแม่ฮ่องสอนนางสาวบุณฑริกา  เหม่อดู25661202-0063
เหรียญทองแดงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่านนายสิงห์  สุจันทร์25661202-0064
เหรียญทองแดงโรงเรียนต้นตันหยงนางสาวกามารียะห์  อาแว25661202-0065
เหรียญทองแดงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 66 จังหวัดนราธิวาสนายวิศวะ  พรหมดำ25661202-0066
เหรียญทองแดงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์

ว่าที่ร้อยตรีวาริน สมัญญา

นางณุชรี อ่อนน้ำคำ

25661202-0067

25661202-1511

เหรียญทองแดงโรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยานายมูฮำหมัดอัสหัร เลาะเมาะ25661202-0068
เหรียญทองแดงโรงเรียนบากงพิทยานางสาวนูรียะ อามะ25661202-0069
เหรียญทองแดงโรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์นางสาวซาฮีดา สาแม25661202-0070
เหรียญทองแดงโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีย์นางสาวมติกา ใจธรรม25661202-0071
เหรียญทองแดงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราชนายชนะ  เกลี้ยงทอง25661202-0072
เหรียญทองแดงศรีสังวาลย์เชียงใหม่นางธัญทิพย์ จันทร์มะโน25661202-0073
เหรียญทองแดงโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์นายวศิน   แสงสิน25661202-0074
เหรียญทองแดงโรงเรีนนโสดศึกษาจังหวัดนนทบุรีนางสาวกชนิภา  คงถาวร25661202-0075
เหรียญทองแดงโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรีนายณัฐนันท์ มูลสิ25661202-1501
เหรียญทองแดง
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรีนางสาวกาญจนา ภูจอมจิตร25661202-1502
เหรียญทองแดง
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรีนายรัฐเขต จามรวรรณ25661202-1503