TH  |  EN

กิจกรรมการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว Show&Share 2023

โครงการที่ส่งเข้าประกวด

กิจกรรมประจำปี

โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อศึกษาและดูแลสิ่งแวดล้อม (ม.ปลาย)
จำนวน 13 โครงงาน

กลุ่มเหรียญทอง จำนวน 4 โครงงาน

กลุ่มเหรียญเงิน จำนวน 4 โครงงาน

กลุ่มเหรียญทองแดง จำนวน 5 โครงงาน

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรการแข่งขัน
โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อศึกษาและดูแลสิ่งแวดล้อม (ม.ปลาย)

ลำดับรางวัลชื่อโครงงานรายชื่อที่ปรึกษา

เลขเกียรติบัตร

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

1เหรียญทองโครงงานตู้เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยหินโรงเรียนต้นตันหยง จ.นราธิวาส25661202-0623
2เหรียญทองโครงงานตู้แลกดินสอด้วยขวดพลาสติและกระป๋องโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22  จ.แม่ฮ่องสอน25661202-0624
3เหรียญทองโครงงาน Zero wasteโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ จ.กทม25661202-0625
4เหรียญทองโครงงานเครื่องเตือนไฟป่าด้วยบอร์ดสมองกลฝังตัวสำหรับนักเรียนพิการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จ.สุรินทร์25661202-0626
5เหรียญเงินโครงงานเครื่องผลิตสารปรุงดินจากเศษอาหารโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จ.พะเยา25661202-0627
6เหรียญเงินโครงงานถังขยะอัจฉริยะโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จ.น่าน25661202-0628
7เหรียญเงินโครงงานAI LOVE BIRDโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จ.สกลนคร25661202-0629
8เหรียญเงินโครงงานเครื่องอัดกระป๋องอัตโนมัติ Automatic canning machineโรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา จ.แพร่25661202-0630
9เหรียญทองแดงโครงงานสมาร์ท ฟาร์ม (Smart Farm)โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จ.ยโสธร25661202-0631
10เหรียญทองแดงโครงงานเครื่องบำบัดน้ำเสียจากพลังงานแสงอาทิตย์โรงเรียนบากงพิทยา จ.ปัตตานี25661202-0632
11เหรียญทองแดงโครงงานเครื่องบำบัดน้ำเสียและแจ้งเตือนค่าฝุ่นควันในอากาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จ.สกลนคร25661202-0633
12เหรียญทองแดงโครงงานเครื่องตรวจวัดมลพิษอากาศที่เกิดจาก
โรงงานปาล์ม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จ.กระบี่25661202-0634
13เหรียญทองแดงโครงงานเครื่องคัดแยกกระดาษด้วย AIโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จ.บุรีรัมย์25661202-1514

ประกาศรายชื่อที่ปรึกษาที่ได้รับเกียรติบัตรการแข่งขัน
โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อศึกษาและดูแลสิ่งแวดล้อม (ม.ปลาย)

ลำดับรางวัลชื่อโครงงานรายชื่อที่ปรึกษา

เลขเกียรติบัตร

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

1เหรียญทองโครงงานตู้เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยหินนางสาวอามีนา มะตาเห25661202-0600
2เหรียญทองโครงงานตู้แลกดินสอด้วยขวดพลาสติและกระป๋องนางพิลาสลักษณ์ ตาปินตา25661202-0601
3เหรียญทองโครงงานตู้แลกดินสอด้วยขวดพลาสติและกระป๋องว่าที่ร้อยตรีพีรชัย สระศรี25661202-0602
4เหรียญทองโครงงาน Zero wasteนายนคร ปราบมนตรี25661202-0603
5เหรียญทองโครงงาน Zero wasteนางสาวหัทยาภรณ์ วะรุตะม25661202-0604
6เหรียญทองโครงงานเครื่องเตือนไฟป่าด้วยบอร์ดสมองกลฝังตัวสำหรับนักเรียนพิการนายสุริยา วงค์จันทร์25661202-0605
7เหรียญทองโครงงานเครื่องเตือนไฟป่าด้วยบอร์ดสมองกลฝังตัวสำหรับนักเรียนพิการนายวิชญ์ยุทธ ไชยพรพัฒนา25661202-0606
8เหรียญเงินโครงงานเครื่องผลิตสารปรุงดินจากเศษอาหารนายณัฏฐชัย มาตา25661202-0607
9เหรียญเงินโครงงานเครื่องผลิตสารปรุงดินจากเศษอาหารนางสาวทิพย์สุดา หอมนาน25661202-0608
10เหรียญเงินโครงงานถังขยะอัจฉริยะนายสิงห์ สุจันทร์25661202-0609
11เหรียญเงินโครงงานถังขยะอัจฉริยะนางดวงพร สุจันทร์25661202-0610
12เหรียญเงินโครงงานAI LOVE BIRDนายสานิต โลบภูเขียว25661202-0611
13เหรียญเงินโครงงานAI LOVE BIRDนายเลิศชาย คุณแสน25661202-0612
14เหรียญเงินโครงงานเครื่องอัดกระป๋องอัตโนมัติ Automatic canning machineนางสาวเบญจมาศ หงษ์ห้า25661202-0613
15เหรียญทองแดงโครงงานสมาร์ท ฟาร์ม (Smart Farm)นายเศรษฐพงศ์ สุขจิต25661202-0614
16เหรียญทองแดงโครงงานสมาร์ท ฟาร์ม (Smart Farm)นายธนากร ไชยยะ25661202-0615
17เหรียญทองแดงโครงงานเครื่องบำบัดน้ำเสียจากพลังงานแสงอาทิตย์นางสาวนูรียะ อามะ25661202-0616
18เหรียญทองแดงโครงงานเครื่องบำบัดน้ำเสียจากพลังงานแสงอาทิตย์นางสาวเจะอาซียะห์ เจะซามะ25661202-0617
19เหรียญทองแดงโครงงานเครื่องบำบัดน้ำเสียและแจ้งเตือนค่าฝุ่นควัน
ในอากาศ
นายสานิต โลบภูเขียว25661202-0618
20เหรียญทองแดงโครงงานเครื่องบำบัดน้ำเสียและแจ้งเตือนค่าฝุ่นควัน
ในอากาศ
นางจาริยา เส็งตากแดด25661202-0619
21เหรียญทองแดงโครงงานเครื่องตรวจวัดมลพิษอากาศที่เกิดจาก
โรงงานปาล์ม
นางสาวเสาวภา โสดา25661202-0620
22เหรียญทองแดงโครงงานเครื่องตรวจวัดมลพิษอากาศที่เกิดจาก
โรงงานปาล์ม
นายพัทธดนย์ กันธะรส25661202-0621
 23 เหรียญทองแดงโครงงานเครื่องคัดแยกกระดาษด้วย AI

นางณุชรี อ่อนน้ำคำ

นายทวีวัฒน์ มธุรส

25661202-1515

25661202-1516