กิจกรรมการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว Show&Share 2023

โครงการที่ส่งเข้าประกวด

กิจกรรมประจำปี

การแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัย

กิจกรรม Show & Share 2023 : สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว
ภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ 1  ธันวาคม 2566
ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

ประกาศรางวัลการแข่งขัน

ชื่อโรงเรียนชื่อทีมชื่อ – นามสกุลชื่อ – นามสกุลรางวัล 
โรงเรียนราชินีRescue_RJนางสาวสุชัญสินี หิรันย์ประทีปนางสาววรัตตรา วิภูศิริคุปต์ชนะเลิศ 
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรีSudnonนายสุภณัฐ สมสงค์เด็กชายชัชวาลน์ แพ่งศรีรองชนะเลิศอันดับ 1 
โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นSVKK2นายศราวุธ เถาพุทธาเด็กชายวุฒิพัฒน์ โนนสุราชรองชนะเลิศอันดับ 2 
โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นSVKK3นายพงษ์เพชร ไตรพิมพ์เด็็กหญิงวิภาดา บุตรอินทร์เหรียญเงิน 
โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรอนุสาร 4นายอาหมื่อ เชอหมื่อนางสาวดารุณี ดอยพนาสุขเหรียญเงิน