TH  |  EN

โครงการที่ส่งเข้าประกวด

กิจกรรมประจำปี

โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตรอัจฉริยะ (ม.ต้น)

โครงงานการพัฒนาเครื่องตรวจโรคใบข้าวโพดด้วยระบบ AI
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 64 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้จัดทำ
เด็กชายจักรพงษ์ พงษ์พรต
นายฤทธิศักดิ์ สาริกาพันธ์
นางสาวณัฐนรี แก้วโมรา

ครูที่ปรึกษา
นายอิสราพงศ์ กิจรุ่งวัฒนากร
นางสาวสุกัญญา อุพัมมา