TH  |  EN

โครงการที่ส่งเข้าประกวด

กิจกรรมประจำปี

โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตรอัจฉริยะ (ม.ต้น)

โครงงานเครื่องวัดความชื้นของข้าวเปลือก
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 อำนาจเจริญ

ผู้จัดทำ
เด็กหญิงพรพรรณ แสงจันดา
เด็กชายภควัตร ผาแก้ว
เด็กหญิงวิชุดา ปิ่นสุข

ครูที่ปรึกษา
นายนิรุจน์ ยืนสุข