TH  |  EN

โครงการที่ส่งเข้าประกวด

กิจกรรมประจำปี

โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตรอัจฉริยะ (ม.ต้น)

โครงงานระบบจัดการแปลงเกษตรอัจฉริยะ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์
จัดทำโดย

เด็กชายณัฐพงค์ เพชรบ้านนา
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ จันทร์รอด

ครูที่ปรึกษา
นางสาวเสาวภา โสดา
นายกิตติภัฎ กมลานันทวงศ์