TH  |  EN

โครงการที่ส่งเข้าประกวด

กิจกรรมประจำปี

โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย)

โครงงานระบบไม้กั้นรถยนต์อัจฉริยะด้วยบอร์ด KidBright
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จังหวัดชุมพร

ผู้จัดทำ
เด็กชายธวัชพล ศีลธรรม
เด็กชายภวัต น้อยดี
เด็กหญิงรัตติกานต์ อินทร์คง

ครูที่ปรึกษา
นายธีรนัย แซ่โหงว
นางสาวปัทมา ยังธิคุณ