TH  |  EN

โครงการที่ส่งเข้าประกวด

กิจกรรมประจำปี

โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย)

โครงงานระบบป้องกันอัคคีภัยในวัด
โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดบ้านโนนคูณวิทยา จ.ศรีสะเกษ

ผู้จัดทำ
สามเณรธวัชชัย ดวงดี
สามเณรธนกฤต เขียวขำ
สามเณรธนวัฒน์ ยาเสร็จ

ครูที่ปรึกษา
นายสิทธิพล หงษ์ฒณีย์