TH  |  EN

โครงการที่ส่งเข้าประกวด

กิจกรรมประจำปี

โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย)

โครงงานราวตากผ้า
โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา จังหวัดปัตตานี

ผู้จัดทำ
เด็กหญิงยาสมีน สามะอาลี
เด็กหญิงนัจญวา เจะสนิ
นางสาวฟาเดียร์ เบญจลักษ์

ครูที่ปรึกษา
นางสาวนูรฮูดา นิเส็น
นางสาวอาอีเสาะ โตะโยะ