TH  |  EN

โครงการที่ส่งเข้าประกวด

กิจกรรมประจำปี

โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย)

โครงงานเครื่องวัดพื้นที่ต่างระดับสําหรับผู้ที่ใช้วีลแชร์
โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จ.ขอนแก่น

ผู้จัดทำ
นายบุญพิทักษ์ สายสุวรรณ
นางสาวเรวดี ฝาชัยภูมิ
นายศุภวัฒน์ พรมทา

ครูที่ปรึกษา
นายชาญสิปป์ ศิลารัตน์
นายวสิษฐ์พล ชมพูวงศ์