TH  |  EN

โครงการที่ส่งเข้าประกวด

กิจกรรมประจำปี

โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย)

โครงงาน SWCM Smart Box By KIDBRIGHT
โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ผู้จัดทำ
นายแปะดา คีรีรัตนไพบูลย์
นายกฤษณะ พลาพล
เด็กชายภานุมาส ธุระมาล

ครูที่ปรึกษา
นายทศพล พงษ์นิกร
นางสาวกนกวรรณ จุ่มปี