TH  |  EN

โครงการที่ส่งเข้าประกวด

กิจกรรมประจำปี

โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อศึกษาและดูแลสิ่งแวดล้อม (ม.ปลาย)

โครงงานถังขยะอัจฉริยะ (Smart Bin)
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา (มูลนิธิชัยพัฒนา) จ.นครปฐม

ผู้จัดทำ
เด็กชายพิชิตชัย แซ่ลิ้ม
เด็กชายชนันพัฒน์ ตรีเดชา
เด็กหญิงภัทรกันย์ เหลืองโสภากร

ครูที่ปรึกษา
นางสาวอมรรัตน์ มีสวนนิล
นายประสิทธิ์พร มาตรพรหม