TH  |  EN

โครงการที่ส่งเข้าประกวด

กิจกรรมประจำปี

โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อศึกษาและดูแลสิ่งแวดล้อม (ม.ปลาย)

โครงงานห้องอัจฉริยะ Smart Room
โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ผู้จัดทำ
เด็กชายวรพจน์ ชื่นแสน
นายธนกฤต แสงจัง
นางสาววิลัย แซ่ว่าง

ครูที่ปรึกษา
นายทัศวรรษ อุดไชย
นางสาวกัญพิชชาพร ดวงดี